Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. mars

Søknad sendes elektronisk via Oppvekstportalen som du finner på Lindesnes kommune sin hjemmeside.

Gå inn på oppvekstportalen: https://lindesnes.ist-asp.com

Krever innlogging via ID-porten (Min ID, Bank-ID ol.)

Barnet har plassen til den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Besøksadresse: Øyslebøveien 60, 4532 Øyslebø

Telefon: 38 28 92 16

Mailadresse til SFO leder: Ase.Marit.Hakonsen@lindesnes.kommune.no

 

Skolefritidsordningen - SFO

Lindesnes kommune har et skolefritidstilbud før og etter skoletid for barn i 1.-4. klasse ved alle barneskolene i kommunen.

I SFO legges det vekt på at barna skal få mye tid til lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.

Ved Øyslebø SFO er vi opptatt av trygghet. Barna og deres foresatte skal oppleve SFO som et trygt sted for barna både før og etter skolen. Vi legger vekt på at SFO skal være et lekende og humørfylt sted hvor vi har fokus på tilhørighet, valgfrihet, trivsel og vennskap.

Personalet:

Enhetsleder har det overordnede ansvar for SFO.

SFO har daglig leder med pedagogisk utdanning. De andre som jobber på SFO er barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere.

 

Åpningstider

SFO har åpner kl 06.45/ 07.00 og stenger kl 16.30 hver dag.

  

 

  - Morgen SFO: Kl 06.45 / 07.00 -09.00 alle skoledager

 

  - Mandag: 14.30-16.30

  - Tirsdag: 13.20-16.30

  - Onsdag: 13.20-16.30

  - Torsdag: 14.30-16.30

  - Fredag: 11.50-16.30

 

I ferier har vi åpent fra kl 06.45/ 07.00 -16.30 (for påmeldte barn)

SFO sine åpningstider er tilpasset skolens timeplan for 1.- 4. klasse.

 

Om sommeren holder SFO feriestengt i uke 28, 29, 30 og 31.

SFO er stengt jul- og nyttårsaften, samt kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Personalet har 5 planleggingsdager i året. Da er SFO stengt.

 

Måltider

Barna får et måltid på SFO hver dag.

På undervisningsfrie dager vil barna få 2 måltider.

 

Kommunikasjon med foresatte gjennom Daglig Dialog

Daglig Dialog er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personale på SFO. Formålet er å sikre at viktig informasjon om barna er korrekt og at den skriftlige kommunikasjonen mellom hjem og SFO kan foregå på ett og samme sted.

Det er via Daglig Dialog vi på SFO blant annet legger ut månedsplaner, nyttig informasjon og det er her påmelding til ferier skal foregå.

Når barnet deres begynner på SFO vil dere få innføring i dette systemet.

 

Betalingssatser for SFO 2021

Egenbetalingen gjelder for 11 måneder. Det betales fullt beløp for månedene august til og med juni.

5 dagers plass kr 2880,- pr. måned

4 dagers plass kr 2624,- pr. måned

3 dagers plass kr 2045,- pr. måned

2 dagers plass kr 1625,- pr. måned

 

Ferie- og fridager (undervisningsfrie dager) kr 100,- pr dag

Kjøp av ekstradager for barn som har SFO tilbud: kr 205,- pr dag

Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) kr 105,- pr dag

Søskenmoderasjon:

20 % søskenmoderasjon for yngste barn. Det gis ingen søskenmoderasjon på kostpenger.

 

Følgende moderasjonssatser gjelder etter søknad:

Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. trinn.

Fra 1. august 2021 utvides ordningen til også å gjelde barn på 3. og 4. trinn.

 

Oppsigelse av SFO plass og endring av oppholdstid

Oppsigelse og endring av oppholdstid i SFO skjer elektronisk via Oppvekstportalen: https://lindesnes.ist-asp.com 

Ved oppsigelse og endring av oppholdstid må det betales for inneværende måned og påfølgende måned.

 

Dersom barnet tas ut av SFO etter 15. mars, må foreldre betale for plassen ut skoleåret. Se § 5 i vedtektene.

Oppsigelse for kommende skoleår må være innsendt innen 1.mai.

Plassen kan benyttes i oppsigelsesperioden.

 

Ta gjerne kontakt med oss

Velkommen til Øyslebø SFO

 

Med vennlig hilsen

Åse Marit Håkonsen, SFO leder

Tlf: 489 99592