Lindesnes Læringssenter avdeling barn og unge gir et intensivt norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge i Lindesnes kommune. Det er et opplæringstilbud for elever som ikke behersker eller kan lite norsk, og for mange blir dette det første møtet med det norske skolesystemet.

Opplæringen følger læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar sikte på å gi et undervisningstilbud fram til Nivå 2.

LABU er en fådelt skole med tre klasser. M1 har elever på 1.-4. trinn, M2 har elever på 5.-7. trinn og M3 har elever på ungdomstrinnene.

På LABU vektlegges muntlig og skriftlig trening i norsk. Undervisningen er temabasert, og vi jobber med vokabular, begrepslæring, kommunikasjonsstrategier og andre språkfremmende aktiviteter. Mye av undervisningen foregår i klasserommet, men elevene har også turer og ekskursjoner rundt i nærmiljøet, biblioteket, idrettsarenaer, skog og mark. Å informere om norsk skolekultur, normer, regler, sosiale og språklige koder er en viktig del av undervisningen

Elevene overføres til nærskolen etter 2 år eller etter å ha nådd nivå 2 i læreplanen for språklige minoriteter.