Kontakt barn og unges talsperson

Ta gjerne kontakt med barn og unges talsperson med spørsmål eller innspill:

E-post: anne.lans.syvertsen@lindesnes.kommune.no
Telefon: 93423586

Oppgaver og rollebeskrivelse

  • Den viktigste oppgaven for barn og unges talsperson er å sørge for at barn og unges interesser og hensynet til barn og unges beste blir ivaretatt i kommunens planer.
  • Representanten vil på et tidlig tidspunkt få innsikt og rett til å uttale seg i de deler av planleggingen som berører barn og unge.
  • Barn og unges representant skal ha god kontakt ut mot ulike fagområder og koordinator-stillinger i kommunen, blant annet kommunalsjefer, folkehelse, SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge) og barne- og ungdomskoordinator.
  • Det er opprettet et planforum for å få belyst saker så tidlig som mulig. 

Barn og unges talsperson er ansatt i rådmannens stab. Rollen er objektiv og uavhengig. 

Klikk her for å lese rollebeskrivelsen for barn og unges talsperson .