Hva er målet med avlastning?

  • hindre at du som er pårørende blir overbelastet  
  • gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie 
  • gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter 

Tilbudet skal være

  • er faglig forsvarlig, individuelt tilrettelagt og koordinert med andre hjelpetiltak 
  • er forutsigbarhet slik at både omsorgsyter og omsorgsmottaker har mulighet for å planlegge hverdagen
  • er fleksibelt og tilpasset den enkelte families behov
  • ivaretar omsorgsmottaker på en god måte, da det ellers vil være vanskelig for de pårørende å ta imot tilbudet. 
  • føles trygt for både den som skal være på avlastning og den pårørende. Vi har derfor en samtale ved det første oppholdet og jevnlig dialog med pårørende. Den pårørende skal få mulighet til å medvirke i utformingen av avlastningstilbudet, og det legges stor vekt på den pårørendes mening.

Avlastning for barn og unge

Avlastningsopphold for barn og unge vil i hovedsak skje på Solhøgda avlastningsbolig, men det kan også gis som privat avlastning.

 

Avlastningsplass i sykehjem

Avlastningsplass i sykehjem er et tilbud som skal hjelpe pårørende til voksne. Den du er pårørende til innvilges plass for en tidsbegrenset periode, på en avdeling på Vigeland omsorgssenter.  

Når du er på avlastning får du fire daglige måltider i fellesskap med de andre som er på avdelingen. Vi vil bidra til at du opprettholder best mulig funksjons- og mestringsevne.

Andre avlastningstilbud

Kommunen kan også innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være praktisk hjelp i hjemmet eller dagsenter.

Slik søker du om avlastning

For å få plass må du søke om helse- og omsorgstjenester. For å få til gode ordninger skal den pårørende gis mulighet til å medvirke i utformingen av avlastningstilbudet, og det skal legges stor vekt på den pårørendes mening.

Søk og les mer om søknadsbehandlingen.

Hva koster avlastning?

Avlastning er gratis