Hva innebærer det at eiendomsskatten skrives ut?

Når eiendomsskatten skrives ut er det to ting som gjøres årlig før 1. mars:

Skatteseddel sendes ut:  

 • Skatteseddel skrives ut og sendes til eiere/festere av eiendommer som har eiendomsskatt. Hvis det er flere eiere/festere, vil skatteseddelen bli sendt til en av eierne/festerne.
 • For eiendommer som har takst fra før, vil skatteseddelen være kombinert med første faktura for eiendomsskatt og kommunale avgifter.
 • For eiendommer som har fått ny takst (nye og endrede eiendommer) sendes en separat skatteseddel som viser ny takst og skatt.

Skattelister legges ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du over en periode på 3 uker kan se skattelistene på kommunens hjemmeside eller på innbyggertorvene.

Hvordan finne gjeldende skattesats/promille?

 • Logg deg på Mine eiendommer.
 • Finn aktuell eiendom i oversikten.
 • Velg Eiendomsskatt.
 • I utregningen vil du kunne finne skattesatsen for eiendommen din.
 • Takst- og promillesats fremkommer også på faktura.

Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

De tre gamle kommunene hadde forskjellige eiendomsskatt og skattesatser i 2019. Det er lovbestemt at dette må samordnes over en periode på inntil 3 år. Kravene i lovverket medførte at kommunestyret allerede i desember 2019 måtte vedta skattesatsene som skulle gjelde fra 2023, når overgangsordningen er over. 

Kommunestyret har vedtatt at den generelle skattesatsen skal være 5,5 ‰  og den differensierte (for bolig/fritidseiendommer) skal være 3,5 ‰ når overgangsperioden er over, altså f.o.m. 2023. Lovverket bestemmer også hvordan satsene kan økes i overgangsperioden. Vedtatt plan for skattesatser i overgangsperioden er utarbeidet i henhold til lovkravene.  

Skattesatser i perioden fra 2020 til 2023

Kommune

Næringseiendom/øvrig eiendom (Generell skattesats)

Boligeiendom/fritidseiendom (Differensiert skattesats)

  2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Mandal 3,83 4,67 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00 3,50
Lindesnes 5,50 5,50 5,50 5,50 2,53 2,76 3,00 3,50
Marnardal 7,00 6,50 6,00 5,50 1,00 2,00 3,00 3,50

Beregning og varighet på takst

Taksten settes på to ulike måter; boligverdi og kommunal takst. 

Boligverdi

De fleste boligeiendommer har boligverdi som er fastsatt av Skatteetaten. Kommunen bruker denne taksten som grunnlag for å regne ut hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Skattegrunnlaget settes til 70 % av Skatteetatens boligverdi.
Kommunen kan ikke endre disse takstene, og er derfor ikke befart. Det er den enkelte eier som selv har ansvar for at riktige opplysninger er registrert hos skatteetaten. 

Boligeiendommer hvor Skatteetaten ikke har fastsatt en boligverdi, blir taksert av kommunen med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. Dette gjelder blant annet nye boliger.

Hvor lenge gjelder boligverdien?

Boligverdi fra siste ferdige ligningsoppgjør innhentes årlig, og oppdateres automatisk i vårt eiendomskatteregister.

Kommunal takst

Eiendommer som ikke har boligverdi fastsatt av Skatteetaten, er befart av kommunen i 2019, og fikk ny takst i 2020. Dette er eiendommer som f.eks. våningshus på landbrukseiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. Kommunale takster er fastsatt i henhold til retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Lindesnes kommune.  

Hvor lenge gjelder taksten?

 • Takstene gjelder i 10 år og indeksreguleres ikke. Kun eiendommer som endres i løpet av tiårsperioden vil bli omtaksert. Alle andre eiendommer vil ha uendret takst. 
 • Hvis det skjer vesentlige endringer på en eiendom i tiårsperioden vil den få ny takst.
 • Nye boliger som bygges vil få kommunal takst i en periode frem til det foreligger boligverdi fra skatteetaten.

Hvis benyttet boligverdi endres i skatteåret, som følge av klage eller andre forhold, vil kommunen automatisk få informasjon og rette opp dette. 

Har kommunen bunnfradag eller reduksjonsfaktor?

Kommunen kan innføre et bunnfradrag som trekkes fra grunnlaget når eiendomsskatten beregnes. Det er kun boliger som kan få bunnfradrag. Dette er ikke innført i Lindesnes kommune.

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter i boliger og fritidsboliger. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2 gis bolig- og fritidsbolig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.

Mener du taksten er feil?

Du kan klage hvis du mener at taksten din er feil,  Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.