Hvordan finne gjeldende skattesats/promille?

  • Logg deg på Min Eiendom
  • Finn aktuell eiendom i oversikten
  • Velg Eiendomsskatt
  • I utregningen vil du kunne finne skattesatsen for eiendommen din.
  • Takst- og promillesats fremkommer også på faktura.

Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

De tre gamle kommunene hadde forskjellige eiendomsskatt og skattesatser i 2019. Det er lovbestemt at dette må samordnes over en periode på inntil 3 år. Kravene i lovverket medførte at kommunestyret allerede i desember 2019 måtte vedta skattesatsene som skulle gjelde fra 2023, når overgangsordningen er over. 

Kommunestyret har vedtatt at den generelle skattesatsen skal være 5,5 ‰  og den differensierte (for bolig/fritidseiendommer) skal være 3,5 ‰ når overgangsperioden er over, altså f.o.m. 2023. Lovverket bestemmer også hvordan satsene kan økes i overgangsperioden.  Vedtatt plan for skattesatser i overgangsperioden er utarbeidet i henhold til lovkravene.  

Skattesatser i perioden fra 2020 til 2023

Kommune

Næringseiendom/øvrige eiendom (Generell skattesats)

Boligeiendom/fritidseiendom (Differanisert skattesats)

  2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Mandal 3,83 4,67 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00 3,50
Lindesnes 5,50 5,50 5,50 5,50 2,53 2,76 3,00 3,50
Marnardal 7,00 6,50 6,00 5,50 1,00 2,00 3,00 3,50

Beregning og varighet på takst

Taksten settes på to ulike måter; boligverdi og kommunal takst. 

Boligverdi

De fleste boligeiendommer har boligverdi som er fastsatt av Skatteetaten. Kommunen bruker denne taksten som grunnlag for å regne ut hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Skattegrunnlaget settes til 70 % av Skatteetatens boligverdi.
Kommunen kan ikke endre disse takstene, og er derfor ikke befart. Det er den enkelte eier som selv har ansvar for at riktige opplysninger er registrert hos skatteetaten. 

Boligeiendommer hvor Skatteetaten ikke har fastsatt en boligverdi, blir taksert av kommunen med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. Dette gjelder blant annet nye boliger.

Hvor lenge gjelder boligverdien?

Boligverdi fra siste ferdige ligningsoppgjør innhentes årlig, og oppdateres automatisk i vårt eiendomskatteregister.

Kommunal takst

Eiendommer som ikke har boligverdi fastsatt av Skatteetaten, er befart av kommunen i 2019, og fikk ny takst i 2020. Dette er eiendommer som f.eks. våningshus på landbrukseiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. Kommunale takster er fastsatt i henhold til retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Lindesnes kommune.  

Hvor lenge gjelder taksten?

Takstene gjelder i 10 år, og de indeksreguleres ikke. Kun eiendommer som endres i løpet av denne tiårsperioden vil bli omtaksert.  Alle andre eiendommer vil ha en uendret takst. 

Har kommunen bunnfradag?

Kommunen kan innføre et bunnfradrag som trekkes fra grunnlaget når eiendomsskatten beregnes. Det er kun boliger som kan få bunnfradrag. Dette er ikke innført i Lindesnes kommune.

Mener du taksten er feil?

Hvis du mener taksten din er feil, så kan du klage.  Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.