Startlån

Hvem kan få startlån?

Du kan søke startlån i din kommune hvis du er i en, eller flere, av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Hvem kan ikke få startlån?

 • Får du banklån til bolig, kan du ikke få startlån.
 • Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.
  Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare. 

Hvordan søker du? 

Du søker via digitalt søknadsskjema på Husbankens nettsider. 

Må du ha egenkapital?

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd.

Hva er kriteriene for å få startlån?

Startlån tildeles etter behovsprøving. Det legges vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig, og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene dine inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Hva kan du bruke startlånet til? 

 • kjøp av bolig
 • utbedring av bolig
 • oppføring av bolig
 • refinansiering

Ønsker du å vite mer?

Du finner mer informasjon på husbanken.no/person/startlaan

Tilskudd

Hvem kan få tilskudd?

 • Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt.
 • Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg kan også få tilskudd til å refinansiere lånet, slik at de kan beholde boligen sin.

Personer med langvarige økonomiske problemer blir prioritert.

Må du søke?

Du trenger ikke søke. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån.

Hvor mye kan du få i tilskudd?

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. 

Det kan gis tilskudd til tilpasning av bolig til

 • søkere med nedsatt funksjonsevne
 • eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne.

Hvordan søker du?

Du søker via digitalt søknadsskjema på Husbankens nettsider. 

Hvor mye kan du få i tilskudd?

Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig. Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån.

I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen. 

Behov for arkitektbistand?

Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger, kan du også søke kommunen om tilskudd til prosjektering og utredning.

Søknadsskjema finner du nede på siden, under Skjema.
Dette skjemaet skal sendes Lindesnes kommune v/Forvaltning og koordinering, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.