Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reglementer

Permisjonsreglement for ansatte i Lindesnes kommune

Permisjon i arbeidsforhold gir den ansatte adgang til å være fraværende for kortere eller lengre tid, med eller uten lønn. Rett til permisjon følger dels av lovverket og hovedtariffavtalen. Mulige permisjoner kan være velferdspermisjon, utdanningspermisjon, offentlig tillitsverv, politiske verv etc. 

Reglement for politiske utvalg

Reglement for gjennomføring av forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap og andre utvalg, møteplaner, innkalling til og gjennomføring av møter og innbyggernes spørretid i kommunestyret. 

Delegeringsreglement

Alle kommuner skal ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvordan kommunestyret har fordelt myndighet til kommunens øvrige politiske organer og til administrasjonen ved rådmannen.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Formålet med retningslinjene er at de skal bidra til en god praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte. Retningslinjene skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke kommunens omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige vurderinger.

Finansreglement

Kommunens formål med finansreglementet er å lage rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansielle midler og finansielle forpliktelser skal forvaltes.

Bestemmelsene skal hindre kommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Ordensreglement for elever i grunnskolen

Ordensreglementet skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Reglementet skal gi klare regler for orden og atferd ved skolen, og skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og god atferd.

Last ned forskriften her

Barn01

Reglement for eldreråd i Lindesnes kommune

Formålet med eldrerådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i saker som angår dem.

Rådmann sørger for at rådene får tilstrekkelig administrativ støtte og at det etableres rutiner som sikrer en god saksbehandling.