Formål

Tverrfaglig drøftingsmøte for å vurdere årsaker til utfordringer på system- og individnivå, som igjen vil definere hvilke tjenester/tiltak som vurderes som rett instans/nivå. Oppvekstteam er et av tiltakene Lindesnes kommune har utarbeidet for å imøtekomme regjeringens satsning på å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager og skoler, samt bedre samordning av PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Imfang/virkeområde

Oppvekstteam gjennomføres en gang pr. mnd. Ansatte som er bekymret på system- eller individnivå melder dette til sin leder, som avgjør om sak skal drøftes i Oppvekstteam.

Ansvar

Enhetsleder, avdelingsleder, spes.ped.koordinator/læringslos, basisteam

Aktivitet/beskrivelse

Oppvekstteam skole består av skolens ledelse, spes.ped.koordinator/læringslos og basisteam fra Familiens Hus 0-24 (PP-rådgivere, familieterapeut, helsesykepleier). Oppvekstteam skole erstatter tidligere K-team/pedagogisk team/ressursteam.

Skolene har ulik frekvens på møtet, avhengig av størrelse, men ca. en gang pr. mnd. Det anbefales at det settes av minimum 1,5t pr. møte. Ved forfall meldes det til leder av Oppvekstteamet, som er en fra skolens ledelse.

For å øke fokus på systemnivå vil en ha felles agenda på Oppvekstteam:

  1. 1. Systemsaker
  2. 2. Individsaker
  3. 3. Fravær, gjennomgang fraværslister – jmf. handlingsplan for skolenærvær

Skolens spes.ped. koordinator/læringslos oversender forslag til agenda en uke før planlagt Oppvekstteam. Medlemmene i basisteamet gir tilbakemelding om det er øvrige saker det er behov for drøftes. Endelig agenda oversendes deltakere, og alle deltakere er forpliktet til å forberede seg jmf. agendaen. Skolen ber foresatte om samtykke til drøfting av individsaker.

Det forventes av basisteamets medlemmer at

  • alle vil hverandre vel
  • kommunikasjonen er anerkjennende og at medlemmene respekterer hverandre
  • forskjellighet blir sett på som en ressurs
  • hver fagperson kjenner sitt fagfelt og sin egen faglige og personlige styrke
  • alle har en nødvendig romslighet i forhold til hverandres fagfelt.

Ved behov for koordinering av enkeltelevers opplæringstilbud/sakkyndighetsarbeid med PP-rådgiverne, anbefales det å legge et kort møte i tilslutning til Oppvekstteamet.