Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samarbeidsarenaer

Oppvekstteam 0-6 år

Oppvekstteam 0-6 år er et av tiltakene Lindesnes kommune har utarbeidet for å imøtekomme regjeringens satsning på å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager og skoler, samt bedre samordning av PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tverrfaglig drøftingsmøte for å veilede og vurdere årsaker til utfordringer på system- og individnivå, som igjen vil definere hvilke tjenester/tiltak som vurderes som nødvendig og hensiktsmessig. 

Kjernegruppe

Kjernegruppe er et tverrfaglig tiltaksteam som består av sosiallærer, politi, familierådgiver, helsesykepleier og barnevern. Foreldre og ungdom deltar med i møtene. I gruppen fokuserer vi på ressursene hos og rundt ungdommen. 

Den som er bekymret for en ungdom eller ungdommen selv kan melde fra til en av representantene eller instansene som deltar i gruppen. 

 Brosjyre om kjernegruppe til foresatt og ungdom.pdf

Ansvarsgruppe

En ansvarsgruppe har som hensikt å sørge for koordinerte tjenester gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner og instanser rundt barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte funksjonsvansker. Dette kan for eksempel være fastlege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, saksbehandler og foresatte/pårørende. 

Basisteam

Alle skoler har et fast basisteam, som inngår i skolens oppvekstteam. Basisteamet består av faste fagpersoner fra Familiens Hus; en PP-rådgivere, familieterapeut og helsesykepleier. 

Nærværsteam

Skolenærværsteamet består av kommunepsykolog, terapeut fra Familiens Hus, rådgiver fra PPT og helsesykepleier fra aktuell skole. Teamet kan invitere inn ressurspersoner som lege, fysio- og ergoterapeut eller andre ved behov. Teamet skal lose skolene, iht. handlingsplanen for skolenærvær.  

Oppvekstteam - skole

Oppvekstteam skole består av skolens ledelse, læringslos og basisteam fra Familiens Hus (PP-rådgivere, familieterapeut, helsesykepleier).  

Tverrfaglig veiledning i startfasen - TVIST

TVIST er et tverrfaglig lavterskeltilbud i barnehage- og skolemiljøsaker. Oppvekstteamet kan vurdere TVIST som tiltak for innmeldte saker omhandlende barnehage- og skolemiljøsaker.

Andre samarbeidsgrupper - systemnivå

Regjeringen har besluttet at gjennom bedre samordnede tjenester, skal utsatte barn og unge og deres familier få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.