Seksjonering

FORMÅL

 • Kommunen kan, etter begjæring, gi tillatelse til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven.
 • En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
 • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.
 • Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.
 • Bygningene som skal seksjoneres, må være oppført eller ha gyldig igangsettingstillatelse.
 • Reseksjonering er endring av allerede seksjonerte eiendommer.
 • Eiendommens hjemmelsinnehaver(e) eller person(er) med fullmakt.

HVORDAN SØKE?

Fyll ut og send inn skjemaet søknad om seksjonering

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE

 • Begjæringsskjema skal sendes inn i tre eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen.
 • Firmaattest kreves i de tilfeller hjemmelshaver er et firma.
 • På begjæringsskjemaet skal det også gis en egenerklæring.
 • Vedtekter for sameiet legges ved i ett eksemplar.
 • Minstekravet loven stiller er opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer.
 • Vedtektenes innhold skal ikke vurderes eller godkjennes av kommunen.
 • Situasjonskart som viser hvordan eiendommen skal seksjoneres vedlegges i tre eksemplarer.
 • Kartutsnitt kan hentes fra kommunekartet.

FØLGENDE SKAL FREMGÅ AV SITUASJONSKARTET

 • Dersom ubebygde deler av eiendommen (uteareal) skal inngå som tilleggsdel til noen seksjoner, skal grensene for disse angis tydelig på situasjonskartet.
 • Tilleggsdeler kan for eksempel være biloppstillingsplass eller del av hage som kun skal være for den enkeltes bruk.
 • Det skal holdes egen oppmålingsforretning for tilleggsareal i grunn (uteareal).
 • Avgrensingen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. (Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.)

TEGNINGER

 • Plantegninger vedlegges i tre eksemplarer.
 • Det må følge med plantegninger over alle bygningene som eiendommen består av.
 • Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom må klart avmerkes.
 • Det samme gjelder grensen mellom seksjon og fellesareal. (Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.)
 • På hver seksjonsdel, både hoveddel og tilleggsdel, skal det påføres forslag til seksjonsnummer. Tegningene skal være påført gårds- og bruksnummer og etasjenummer.
 • Det skal bekreftes at separat stoppekran for vann og separat sikringsskap ligger innenfor den enkelte bruksenhet eller i fellesareal.

NAVNELISTE

 • Navneliste over beboere (1 eksemplar) vedlegges dersom seksjoneringen gjelder en eksisterende bygning.
 • Navnelisten skal inneholde navn og adresse på alle leietakere av bolig på eiendommen.
 • Kommunen benytter disse opplysningene for å orientere alle leietakere om bestemmelsene om kjøperett og klageadgang over kommunens seksjoneringstillatelse.

OPPMÅLING AV UTEAREAL TILHØRENDE SEKSJONEN

 • Etter matrikkelloven § 6, skal nytt eller endret uteareal til en seksjon måles opp med tilhørende oppmålingsforretning.

VEDTAKSBEHANDLING - MATRIKKELFØRING - MATRIKKELBREV

 • Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.
 • Det fattes et eget vedtak til seksjonering med hjemmel i eierseksjoneringsloven.
 • Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes rekvirent.
 • Boligseksjoner i flerbolighus må ha fått tildelt bolignummer før seksjonene registreres i matrikkelen.
 • Når matrikkelen er ført, sender kommunen melding om dette med tilhørende dokumenter til tinglysingen.
 • Når tinglysingen er gjennomført, utsteder kommunen et matrikkelbrev til rekvirenten.

GEBYR

 • Kommunens arbeid etter eierseksjoneringsloven er gebyrbelagt.
 • I tillegg kommer tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn). 

Reseksjonering

Reseksjonering er nødvendig dersom én eller flere sameiere i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer etter at eiendommen er seksjonert.

HVORDAN RESEKSJONERE?

Fyll ut og send inn søknad om reseksjonering 

 • Fremgangsmåten for reseksjonering er den samme som ved seksjonering og skal inneholde samme skjema og bilag som viser endringene.
 • En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av egen seksjoneringsbegjæring som er satt frem av seksjonens hjemmelshaver.
 • To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner.
 • Reseksjoneringen der oppdeling medfører opprettelse av nye fellesarealer, krever styrets samtykke.
 • Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og økning i det samlede stemmeantall, kreves samtykke fra sameiemøtet.
 • Begjæring om reseksjonering i andre tilfeller skal settes frem av sameiets styre.
 • Begjæring om tillatelse til endring av bruksenhetenes formål fra bolig til annet bruk (eller omvendt), skal settes frem av seksjonens hjemmelshaver med samtykke fra sameiemøtet.
 • Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder

Oppheving

 • Dersom man ikke lenger ønsker at eiendommen skal være seksjonert, kan hjemmelshaverne begjære oppløsing av seksjoneringen.
 • Det skjer ikke ved reseksjonering, men ved begjæring av oppløsing.
 • Skjema "Oppløsing av seksjonering - erklæring" skal signeres av samtlige hjemmelshavere til seksjonene eller de som er gitt slik fullmakt. Original fullmakt må da eventuelt følge med.
 • Samtlige panthavere må også gi samtykke til oppheving av seksjoneringen.
 • Begjæring om oppløsing, med nødvendige dokumenter, sendes samlet til kommunen som fører slettingen i matrikkelen.
 • Kommunen sender begjæringen med vedlegg over til tinglysing.
 • Når tinglysingen er fullført, utsteder kommunen et nytt matrikkelbrev for eiendommen.

Matrikkel

MATRIKKELFØRING OG TINGLYSNING

 • Når vedtak om seksjonering sendes rekvirenten blir seksjonering ført i matrikkelen og melding blir sendt til tinglysing.

MATRIKKELBREV

 • Når kommunen får tilbakemelding på at seksjoneringen er tinglyst, utstedes nytt matrikkelbrev til rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.