Normaler for utearealer gir krav til funksjoner og fysisk utforming for planlegging og opparbeidelse av nye kommunalt eide eller forvalta utearealer samt for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan. For alle utearealer gjelder krav i Plan- og bygningslovens § 28-7, med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17), nr. 840 og videre bestemmelser gitt i reguleringsplan eller byggesak.

Normalen  ble vedtatt i kommunestyret 19. desember 2019.

Normalen er delt i 3 kapitler:

  • Kapittel 1 gir generelle føringer for alle typer anlegg, samt retningslinjer for terrengbehandling og vegetasjonsvern i utbyggingsområder.
  • Kapittel 2 gir premisser for funksjonskrav, innhold og fysisk utforming, og legges til grunn for reguleringsplaner og utomhusplaner.
  • Kapittel 3 gir detaljerte tekniske spesifikasjoner for anlegg, løsninger og utstyr, og disse legges til grunn for detaljplaner, beskrivelser og gjennomføring.

Hva menes med uteareal?

Begrepet ”uteareal” omfatter utendørs areal for rekreasjon, lek, forskjønnelse og idrett innenfor arealformålene: ”Bebyggelse og anlegg”, ”samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur”, ”grønnstruktur” og ”landbruks, natur og frilufts formål”, samt uregulerte arealer til formålet.