Hvem andre får fritak etter § 7?

Lindesnes kommune fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i § 7 a "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten".

Type eiendommer:

  • skole
  • menighetshus
  • klubbhus til lag og foreninger
  • grendehus
  • barnehager
  • og lignende

Fritak for eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7 a skal behandles av kommunestyret. I februar behandles fritak for eiendommer som automatisk kvalifiserer for fritak. 

Fritaksliste for 2023

Eiendommer som kan kvalifisere for fritak, men som ikke er i fritakslisten, kan sende en begrunnet søknad om fritak. 

Kommunestyret har besluttet at det ikke gis fritak for bygninger av historisk verdi, eller fredede bygninger etter eiendomsskattelovens § 7 b.

Hvordan søke om fritak etter § 7?

Du fyller ut digitalt søknadsskjema. Dette finner du under Skjema. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. 

Hvordan behandles søknaden? 

Søknader blir fortløpende behandlet. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å innvilge fritak. 

Fritakets varighet

Fritak gis for ett år av gangen. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om fritak er 1. juli 2022.  

Søknader som mottas etter denne datoen vil bli behandlet med virkning fra og med 2023. 

Søkt fritak, men fått faktura?

Har du søkt om fritak for eiendomsskatt, og samtidig mottatt faktura, må likevel fakturaen betales. 

Blir søknaden innvilget, får du tilbake det som er for mye betalt.