Hvem kan søke om kommunal bolig?

 • ​Du må som hovedregel ha hatt folkeregistrert adresse i kommunen de siste 12 månedene.
 • Du må være vanskeligstilt på grunn av alder, funksjonshemning, sykdom, rusmiddelbruk, økonomiske eller sosiale forhold.
 • Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som eier eller leier bolig, må først undersøke om nåværende bolig kan tilpasses, eller om nåværende bolig kan selges og ny tilpasset bolig kan kjøpes.
 • Det må foreligge dokumentasjon på at det er forsøkt å skaffe bolig på det private markedet eller vurdert om nåværende bolig kan tilpasses. Dokumentasjon kan være egen annonse fra internett eller lokalavis, avslag på leie av privat bolig, kontakt med bank eller Husbanken om lån eller tilskudd til kjøp av bolig, eller kontakt med gjeldsrådgiver i NAV. Det kan også være uttalelse fra ergoterapeut om tilpasning av bolig. Krav om slik dokumentasjon gjelder ikke når det er åpenbart at det ikke finnes egnet bolig på det private marked.
 • Det må foreligge oppsigelse av nåværende leieforhold
 • Restanse fra tidligere leieforhold med kommunen må være oppgjort eller avtalt i nedbetalingsavtale.

Når kan kommunen hjelpe deg med bolig?

Dersom andre boligløsninger ikke er mulige, kan det være nødvendig at kommunen skaffer bolig. I slike tilfeller vil kommunen forsøke å tilby en bolig som er tilpasset den enkelte, både når det gjelder fysisk utforming, beliggenhet og eventuelt nærhet til helsepersonell. Til dette formålet har kommunen omsorgsboliger og andre utleieboliger. Omsorgsboliger er boliger som kommunen har bygget med oppstarts- eller investeringstilskudd fra Husbanken.

Det blir i utgangspunktet bare gitt tilbud om hjelp til å skaffe egnet bolig én gang. Bytte av bolig foretas som regel ikke.

Helse- og omsorgstjenester innvilges etter individuelle vurderinger, uavhengig av bosted.

Husleie

 • Kommunen fastsetter husleien årlig. Dette varierer med størrelse og beliggenhet. Kommunale leietakere kan søke bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.
 • Vi krever ikke depositum. 

Søk bostøtte

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet og signer. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden kan du ta kontakt med Forvaltning og koordinering. Før du går i gang med selve søknaden anbefaler vi at du finner frem dokumentasjonen som er listet opp under. 

Du må legge ved disse til søknaden:

 • siste års skattemelding                                                   
 • dokumentasjon på nåværende månedlig brutto inntekt
 • oppsigelse av nåværende leieforhold
 • dokumentasjon på at det er forsøkt å skaffe bolig på det private markedet
 • dokumentasjon på at nåværende bolig ikke kan tilpasses
 • legeattest dersom medlem av husstanden har funksjonshemning, uførhet eller kronisk sykdom

Søknadsskjema - leie av kommunal bolig

Søknad sendes til:

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Saksbehandling

 • Søknaden behandles så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Hvis du oppfyller vilkårene, vil du bli tildelt bolig når det blir ledig.
 • Du får tilsendt et skriftlig svar/vedtak som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Etter at du har mottatt positivt vedtak om leie av kommunal bolig, vil du vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder.

Hvor lenge kan et leieforhold vare?

Leietid og vilkår i leiekontrakten blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Men som hovedregel er leie av kommunal bolig en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon. Leietakeren blir vanligvis tilbudt tidsbegrenset leiekontrakt, og det forventes at leietakeren selv finner bolig i løpet av leietiden.

Eldre og personer med funksjonshemning som leier omsorgsbolig eller annen bolig med særlige tilpasninger, hjelpe- og vernetiltak, blir normalt tilbudt leiekontrakt uten tidsbegrensning.

Størrelse på bolig

Størrelsen på tildelt bolig avhenger av antall medlemmer i husstanden. Det kan ikke regnes med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.