Slik søker du

Søknad om ekstraordinær flagging gjelder for andre flagg enn det norske (se mer utfyllende informasjon over) og kan gjøres enten ved å sende brev eller e-post til Dokumentsenteret. Legg ved beskrivelse av hva slags arrangement, dato for flagging og hvor det ønskes flagging. 

Det er rådmannen som behandler søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er senest 4 uker før arrangementet. Innbyggertorvet bestiller flagging av Brannvesenet Sør IKS. 

Flaggreglement

Vedtatt av Lindesnes kommunestyre den 03.12.20.

§ 1. Hjemmel

Dette reglementet er fastsatt på bakgrunn av Lov om flagging på kommunale offentlige bygninger av 29.6.1933 nr. 2, siste endret 15.12.2017 med ikrafttredelse 1.1.2018.

§ 2. Virkeområde

Reglementet skal regulere de tilfeller der private eller offentlige aktører ønsker å flagge med andre flagg enn de som nevnt i Lov om flagging på kommunale offentlige bygninger § 1 første setning, i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.

Reglementet gjelder flagging fra Lindesnes kommunes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner der arrangementet avholdes. Det samme gjelder flagging fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, buer, plasser mv. som ikke er en integrert del av kommunalt bygningskompleks. 

§ 3. Definisjoner

Flagg:
Norske og andre nasjoners flagg, det samiske flagg, kommuneflagg og eventuelle by-flagg.

Banner:
En type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger og figurer fra våpenskjold eller lignende.

Arrangementsflagg: 
Alle andre flagg med motiv/emblem for ulike arrangementer stilles det kvalitetsmessige krav til flaggenes utforming. Flagg/banner med foreningslogo m.m. er å oppfatte som arrangementsflagg.

Vimpler:
Vimpler defineres som trekantete flagg der lengden er større enn høyden. Vimpler er høyest ved stangen og ender som regel ut i en spiss lengst bort fra stangen.

§ 4. Kommunens flaggstenger

Flaggstenger ved kommunale bygg:

 • Kommunehuset på Heddeland
 • Kommunehuset på Vigeland
 • Rådhuset i Mandal
 • Andorsengården
 • Skrivergården
 • Oppvekstsentrene på Bjelland, Laudal og Øyslebø
 • Høgtun
 • Alle skoler og eldre-/ omsorgssentre med flaggstenger

Frittstående kommunale flaggstenger:

 • Bryggegata i Mandal
 • Broa i Mandal
 • Broa i Spangereid
 • Broa på Vigeland

§ 5. Flagging med andre flagg og vimpler

Det kan flagges med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse ved kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunal institusjoner.  

Det samme gjelder for frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks.

Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende eller kommersiell aktivitet.

Flagging som vist til i denne bestemmelsen krever særskilt søknad.

§ 6. Krav til søknad  

Søknad om flagging som nevnt i § 6 skal fremsettes skriftlig og senest 4 uker før arrangementet skal avvikles. I søknaden må tidsrom for ønsket flagging fremkomme.

Søker har selv ansvar for å innhente særskilt tillatelse fra Statens vegvesen der dette kreves etter Veglova § 33.

Søknad rettes til Lindesnes kommune ved Rådmannen i tråd med kommunens delegeringsreglement.  

Søknad om flagging som kan karakteriseres som prinsipielle eller saker som medfører tvils- og fortolkningsspørsmål, skal behandles av formannskapet.  

§ 7. Heising/firing

Heising og firing av flagg i forbindelse med arrangementer som vist til i § 5, avtales i hvert enkelt tilfelle.

§ 8. Kostnadsdekning

Utgifter til flagging i forbindelse med arrangementer som vist til i § 5, skal bekostes av arrangør/søker i sin helhet.