Tre på privat eiendom

Dersom det gjelder tre på privat naboeiendom, må du bli enig med den som er grunneier, se granneloven (naboloven) for rettledning.

Slik søker du

For å søke, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Dette skjemaet finner du nede på siden under Skjema. Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig. 

Husk eventuelle naboer

Hvis flere naboer blir berørt, må du oppgi navn og adresse til aktuelle naboer. Naboene må opplyse om de er enige eller uenige i søknaden. Et slikt samtykke kan du laste opp som Vedlegg i den digitale søknaden. 

Merk trærne på kart

Du må legge ved et kart som viser eiendomsgrenser, og du må merke av hvilke trær du ønsker å få fjernet. 

Marker i kartet på følgende måte: 

 • Sett kryss for enkelttrær som ønskes tatt ut.
 • Bruk skravert felt ved uttak av tregrupper.
 • Marker berørte boliger. 

Du kan også legge ved bilder. Kartet og evt. bilder må lastes opp som Vedlegg til søknaden.

Merk trærne i terrenget

Etter avtale med kommunen må du i tillegg merke aktuelle trær som skal felles med bånd eller tape. 

Søknadsbehandling

Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er Granneloven (Naboloven), Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven. I tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet.

Hva kan du søke om - ikke søke om

Felling av trær kan være aktuelt:

 • Ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering.
 • Når de kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen.
 • Årsak er lite lys i huset. Ettermiddagssolen anses vanligvis som viktigst.
 • Når de har mistet sin funksjon eller estetisk verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende.

Felling av trær er ikke aktuelt:

 • For å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter.
 • For å minske nedfall av løv og nåler.
 • Hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting, og trærne har blitt større i denne tiden.
 • Hvis de kaster kun skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.
 • Dersom trær forstyrrer parabolsignaler.

Søknadsfrist og tidsrom for felling

Søknadsfrist

Du kan søke gjennom hele året. Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger mer informasjon eller det er behov for en befaring. Avgjørelser som blir vedtatt er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven.

Når kan treet felles? 

Arbeidet må utføres utenfor hekkesesongen for fugl. Det blir derfor normalt ikke gitt tillatelse til å felle tre i perioden 1. april til 1. august. Arbeid i kommunal regi blir i hovedsak iverksatt i løpet av høsten/vinteren.

Gjennomføring av felling

I svarbrevet vil det gå frem hvordan arbeidet skal gjennomføres – vanligvis på en av disse måtene:

 • Vanligvis må du selv felle treet og beholde veden, og må rydde området.
 • Den som utfører jobben må ha nødvendig kompetanse og utstyr, og dette skjer på eget ansvar for seg selv og omgivelsene.
 • I noen tilfeller ønsker vi i kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerhet eller dersom det er behov for en fagmessig beskjæring av treet.
 • For område som kommunen drifter, slik som parker, lekeplasser og balløkker, er det normalt kommunen som skal felle og rydde.

Hva koster det?

Det er du som søker som må dekke kostnadene for tiltaket, hvis ikke annet er blitt avtalt. Dersom du ikke rydder slik som det er krav om, må du også dekke kommunen sine kostnader.

I noen tilfeller dekker kommunen kostnadene ved trefelling, for eksempel når tre må felles av sikkerhetsmessige hensyn.

Ulovlig felling

Ulovlig felling av tre blir anmeldt. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.