Om prosjektet

I prosjektet vil vi sette søkelyset på hva pårørende tenker og mener om en helhetlig støtte, og hvordan dette kan gjøres/forbedres i samarbeid med kommunens representanter fra alle enhetene i Velferd.

Prosjektperioden er fra 2022-2024. Høsten 2022 er det etablert en prosjektgruppe. Lokale frivillige lag og foreninger på feltet inviteres til deltakelse i prosjektet fremover.

Bakgrunn for prosjektet

Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs. Pårørende er ofte brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for brukeren. Mange pårørende opplever likevel at de blir utslitt, både psykisk og fysisk eller begge deler. Pårørende og andre med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til tiltak for å lette omsorgsbyrden. 

Støtte-, mestrings- og avlastningstilbud skal hindre overbelastning hos omsorgsgiver. Avlastningen skal gi mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Lindesnes kommune ønsker gjennom dette prosjektet å involvere pårørende som en ressurs, og utvikle tilbudene på feltet i kommunen.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kirstin Slotten Staurseth
E-post: kirstin.slotten.staurseth@lindesnes.kommune.no
Tlf: 476 41 404