Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre berørte har hatt mulighet til å påvirke.

En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder i sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

Det er mulig å søke om dispensasjon hvis tiltaket er i strid med gjeldende plan eller lov.

Når kan jeg søke?

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis hvis hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, plan- og bygningslovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det understrekes at det er du selv (tiltakshaver/søker) som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Slik søker du

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon fremsettes skriftlig. 

Søknaden skal inneholde:

 • En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
 • En redegjørelse for hvilke ”særlige grunner” som taler for dispensasjon.
 • Situasjonskart/ kartutsnitt som ikke bør være eldre enn 1 år. Dette må være målsatt.
 • Plan, snitt og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være fagmessig utført og målsatte.
 • Dispensasjoner skal nabovarsles. Begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet. jf. plan- og bygningsloven § 19-1.
 • Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. plan- og bygningsloven § 19-1 (eks. LNF-områder og kystsoneplan).

Dokumenter til søknaden​

 • ​Søknad om dispensasjon.
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart).
 • Kvittering for nabovarsel.
 • Nabovarsel, til berørte naboer og gjenboere. 

Disse finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, se link under Skjema. 

Betaling

Vi gjør oppmerksom på at det foreligger gebyrer både for å søke dispensasjon og for å søke om tiltaket. Gebyrsatsene finner du under artikkelen her.