Grensejustering

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste eiendommen, men maksimalt 500 kvadratmeter. Uansett kan en eiendom likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før grensejusteringen. Verdien på eiendommen kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Rekvisisjon om grensejustering gjøres på skjema fra Statens kartverk (se digitalt skjema under artikkelen). 

Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes justert, partsliste over berørte parter og fullmakter (dersom noen handler på dine vegne).

Grensepåvisning

Tjenesten ny-merking av eksisterende grensepunkt (tidl. grensepåvisning) kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som er fastlagt tidligere. Vi vil bruke dokumentasjonen som finnes i våre arkiver og merke de eksisterende grensepunktene på nytt. Grensene må tidligere være målt og det må finnes målebrev over de aktuelle grensene. Rekvisisjon om ny-merking av eksisterende grensepunkt gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke grenser som skal påvises. 

Klarlegging av eksisterende grensepunkt

Klarlegging av eksisterende grensepunkt kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som ikke er oppmålt med moderne målemetoder. Partene må selv definere grensens plassering. Det bør i tillegg foreligge skylddelingsforretning, eldre målebrev eller annen dokumentasjon. Rekvisisjon om klarlegging av eksisterende grense gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes klarlagt.