Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Radikaliseringstunnelen 

Radikaliseringsprosesser blir ofte beskrevet som det å gå inn i en tunnel. Inngangen til tunnelen er starten på radikaliseringen. De som kommer ut i den andre enden av tunnelen er det vi kaller “ferdigradikaliserte”. De som er i radikaliseringstunnelen kan støtte bruk av vold, oppfordre andre til å begå vold, eller i ytterste konsekvens utøve volden selv. 

Noen personer går bare så vidt inn i tunnelen for så å gå ut igjen. Noen går et stykke og blir der inne i årevis eller kanskje hele livet. Hvor raskt en person beveger seg gjennom radikaliseringstunnelen, kan variere. De som ikke har blitt voldsutøver, men som forblir i tunnelen med et ekstremistisk tankesett, kan fortsatt utgjøre en potensiell fare. Det kan være tilfeldigheter som kan drive dem lenger i radikaliseringsprosessen og til voldshandlinger. 

Målet er å forhindre at personer går inn i radikaliseringstunnelen. Dersom de allerede befinner seg inne i denne tunnelen må vi handle på en slik måte at den enkelte klarer å snu i tunnelen. 

Definisjon av sentrale begreper

 • Voldelig ekstremisme

  Med voldelig ekstremisme menes personer og organisasjoner som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.
  Den voldelige ekstremismen kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ekstrem islamisme m.m. 

 • Radikalisering

  Radikalisering er en prosess som kan føre til at en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske og religiøse mål.

 • Av-radikalisering

  Av-radikalisering er en prosess som kan føre til at en person i mindre grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske og religiøse mål.

 • Hatkriminalitet

  Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne.

 • Nettekstremisme

  Radikalisering og voldelig ekstremisme på internett. Nettekstremismen består i å fremme ekstreme ideologier og ytringer på internett, som kan rammes av straffeloven § 135 om diskriminerende og hatefulle ytringer.

Mulige bekymringstegn på radikalisert adferd

I en radikaliseringsprosess vil det ofte være flere motivasjonsfaktorer som gjør seg gjeldende. Videre vil det ofte være kombinasjoner av ulike bekymringstegn. Her er det listet noen tips til mulige bekymringstegn. Listen er ikke uttømmende.

 • Uttalelser/ytringer

  - Intoleranse for andres synspunkter
  - Fiendebilder – vi og dem
  - Konspirasjonsteorier
  - Hatretorikk
  - Sympati for absolutte løsninger som avskaffelse av demokrati
  - Legitimerer vold
  - Trusler om vold for å nå politiske mål

 • Interesser/utseende/symbolbruk

  - Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på nett
  - Endrer utseende, klesdrakt m.m.
  - Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
  - Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m. 

 • Aktiviteter

  - Opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier
  - Deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper
  - Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme-
  - Hatkriminalitet
  - Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister

 • Venner og sosiale nettverk

  - Endrer nettverk og omgangskrets
  - Omgås med personer og grupper som er kjent for ekstremisme
  - Omgås i grupper der det utøves trusler vold og/eller annen kriminell virksomhet
  - Medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risikofaktorer er en fellesbetegnelse brukt om forhold som øker faren for at personer utvikler problemer. Mange av de samme risikofaktorene som man finner knyttet til rus, kriminalitet og senere marginalisering kan gjøre seg gjeldende i radikaliseringsfeltet. Her kan du lese mer om risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Illustrasjonsbilde fra veilederen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hva gjør jeg dersom jeg er bekymret?

Er du privatperson og er bekymret for økende grad av radikalisering hos en venn, en nabo, en kollega, et barn, en forelder, øvrig familiemedlem, noen i din forening, menighet eller i fritidsarenaen kan du gjøre følgende:

Ta bekymringen på alvor
Gjør klart for deg selv hva du er urolig for og tenk gjennom hva du trenger for å redusere din egen uro. Ta ansvar for din bekymring.

Rådfør deg med fagfolk
Rådfør deg med politiet tlf. 02800, Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 117, SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje eller andre fagfolk ved fortsatt bekymring. Du kan også velge å være anonym.  

Handlingsløype for ansatte - tips til hva kan du gjøre når du er bekymret

Er du ansatt ved en skole, barnevern, NAV, i helse og sosial, barnehage, fritidsklubb, eller på annen måte arbeider med barn, unge eller voksne som du er bekymret for, kan du følge denne handlingsløypen: 

Ta bekymringen på alvor

Gjør klart for deg selv hva du er urolig for og tenk gjennom hva du trenger for å redusere din egen uro. Søk etter kunnskap om temaet og drøft gjerne med kollega, eventuelt rådfør deg med politi/barnevern.

Gå i dialog med den det gjelder (eventuelt foresatte)

Når du synes at du har funnet en god måte å nærme deg problemet på, tar du opp din uro basert på bekymringstegn som vist over.

Drøft bekymringen 

Drøft bekymringen med ledelsen.

Drøft bekymringen i tverrfaglige grupper

Dersom det gjelder elever på ungdomsskole, videregående skole eller ungdom opp til 23 år drøftes bekymringen i kjernegruppen. Eventuelt i ansvarsgruppe dersom dette er etablert dette rundt den unge/voksne.

Bekymringssamtale

Hvis flere instanser er bekymret for radikalisering, hatkriminalitet og ekstremisme kan politiet følge opp med en bekymringssamtale med den unge, deres foresatte eller voksne. Alvorlige bekymringer meldes videre til PST av det lokale politiet.

Tiltak og oppfølging av den enkelte

Tverrfaglig samarbeid igangsettes. Finn ut hvem som koordinerer arbeidet. Utarbeid en helhetlig plan i samarbeid med den enkelte. Viktige tiltak: skole, jobb, bolig, økonomi, fritid, nettverk, sosial
deltakelse osv.

Meld bekymring til PST

Ved fortsatt bekymring meldes saken til PST av det lokale politiet hvis ikke dette er gjort tidligere. Du kan også selv melde inn til PST ved alvorlig bekymring.

Ved rekruttering til kamphandlinger

Ved informasjon om personer som har deltatt eller skal delta i væpnede kamphandlinger drøftes informasjonen med ledelsen. Vurder om varslingsplikten til politiet gjelder. Jf. Avvergelsesplikten § 139 i straffeloven.

 

Lovverk som gjelder ansatte i kommunen

Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og plikt til å avverge lovbrudd
Dersom du er offentlig ansatt, gjelder det samme lovverket om samarbeid, som i alle andre saker hvor flere samarbeidspartnere er involvert.
Den enkelte tjenestes lovverk må tas hensyn til ved deling og lagring av informasjon.

Plikten til å avverge alvorlige lovbrudd går foran lovgivningen om taushetsplikt.

Plikten til å avverge alvorlige lovbrudd går foran lovgivningen om taushetsplikt (Avvergelsesplikten, strl. §139). 
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått.
Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

Mulige tiltak

Det kan benyttes en rekke ulike tiltak i arbeidet med å forebygge kriminalitet, som også kan anvendes for å forhindre en negativ utvikling hos den radikaliserte. Her nevnes noen av de tiltakene som kan settes i gang for å snu en negativ utvikling.

 • Bekymringssamtale

  «Bekymringssamtalen» er et dialogbasert verktøy som politiet primært bruker overfor unge og deres foresatte – men kan også brukes overfor voksne. Det er et verktøy som brukes for å avdekke uønsket/kriminell adferd som kan føre til utvikling av en kriminell løpebane.

 • Aktiviteter og støttegrupper

  Det finnes ulike aktivitetstilbud og støttegrupper for utsatte barn og unge i regi av skoler, fritidsklubber, Familiens Hus og frivillige organisasjoner. Positive møtearenaer er viktig i det forebyggende arbeidet og mange frivillige organisasjoner har lokale tilbud.

 • Foreldreveiledning 

  Ulike foreldreveiledningsprogram som har som mål å støtte foreldrene i foreldrerollen og fremme kommunikasjon og samspill. Kontakt Familiens Hus for mer informasjon

Her kan du få råd og veiledning

 • Politiet 

  Ring tlf. 02800 og be om å få snakke med politikontakten i Lindesnes eller radikaliseringskontakten i Agder politidistrikt