Hvem gjelder dette?

Kravet gjelder påslipp av oljeholdig avløpsvann fra følgende anlegg:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller
 • vaskeplasser for kjøretøy
 • verksteder
 • bussterminaler
 • anlegg for understellsbehandling
 • parkeringskjelleranlegg
 • pizza og hamburgerbarer
 • slakterier

Må du søke om å installere oljeutskiller?

Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen.  Det må som oftest også søkes til plan- og bygningsetaten for gjennomføringen av tiltaket.

Hva må søknaden inneholde?

 • Den ansvarliges navn og adresse.
 • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 i forurensningsforskriften eller om det søkes om å fravike disse kravene.
 • Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives.
 • Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større.
 • Beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann.
 • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
 • Oversikt over hvem som skal varsles.
 • Samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

Eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.

Den ansvarlige skal sørge for at søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.

Reglene om varsel og naboskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. 

Vedlikehold

Oljeutskilleren skal tømmes regelmessig av godkjent selskap, minst en gang pr. år, og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall. Virksomheten må også utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes.

Miljødirektoratet - Drift av oljeutskillere