Kravet gjelder utslipp fra følgende anlegg:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller
 • vaskeplasser for kjøretøy
 • verksteder
 • bussterminaler
 • anlegg for understellsbehandling
 • parkeringskjelleranlegg

Må du søke om å installere oljeutskiller?

Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen, og oftest til teknisk forvaltning. Hva søknaden skal inneholde er beskrevet i Forurensningsforskriften §15.

Hvordan søker du?

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at:

 1. Det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling: 
  • den ansvarliges navn og adresse
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 eller om det søkes om å fravike disse kravene
  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større
  • beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet
  • oversikt over hvem som skal varsles
  • samtykke fra kommunens planmyndighet (Teknisk forvaltning) dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven
    
 2. Eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
   
 3. Søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.

Vedlikehold

Oljeutskilleren skal tømmes regelmessig av godkjent selskap, minst en gang pr. år, og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall. Virksomheten må også utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes.