Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist. Du fyller ut og sender inn søknadskjemaet for trefelling og beskjæring. Saksbehandlingen går raskere, når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig. 

Husk eventuelle naboer

Hvis flere naboer blir berørt, må du oppgi navn og adresse til aktuelle naboer. Naboene må hukke av i skjemaet om de er enige eller uenige i søknaden, og signere selve søknadsskjemaet.

Merk trærne på kart

Du må legge ved et kart sammen med søknaden. Der merker du av vegetasjonen som søknaden gjelder for og markerer berørte boliger. Du kan også legge ved bilder. 

Grunner til å søke

Felling av trær kan være aktuelt:

  • ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering
  • når de kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssolen anses vanligvis som viktigst
  • når de har mistet sin funksjon eller estetisk verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende.

Felling av trær er ikke aktuelt:

  • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter
  • for å minske nedfall av løv og nåler
  • hvis grunnen for søknaden er, at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting, og trærne har blitt større i denne tiden
  • hvis de kaster kun skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.

Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er naboloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. I tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet.

Når blir arbeidet utført

Hogsten foretas av park i vinterhalvåret. Det kan oppstå lengre ventetid.