Må du søke?

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsanvisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Når nytt ildsted er montert, reparert eller omplassert, skal dette rapporteres til Brannvesenet Sør. 

Oppføring og reparasjon av skorstein er søknadspliktig, og du finner link til Brannvesenet Sør sitt søknadsskjema under artikkelen.

Rapportere ildsted

Innrapporteringen skal skje på eget skjema som sendes inn til Brannvesenet Sør IKS (se Skjema under artikkelen) og er viktig med tanke på feiing og tilsyn. 

Ildsted

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Krav til ildsted

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Dette innebærer at det kun er lov å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder. Unntak er kakkelovner og kleberstensovner og ovner som omplasseres innenfor samme bruksenhet, samt bevaringsverdige lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1940. Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning.

Brann- og feiervesenets rolle

Brannvesenet Sør kontrollerer ikke montering av ildsteder, men kan føre tilsyn med at monteringen er utført på en tilfredsstillende måte.