Blir ditt barn eller andre barn mobbet? Ta kontakt med skolen

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn.

Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken.

Dette skal skolen gjøre

 • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • Ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • Undersøke saken, og eleven skal bli hørt
 • Lage en aktivitetsplan med tiltak som skal sørge for at barnet får det trygt og godt på skolen. 
 • Følge opp planen og se om tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Dersom barnet ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.
 • Avslutte tiltakene når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt

Tar ikke skolen deg på alvor?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, eller du opplever at skolen ikke følger opp, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til rektor, og rektor er ansvarlig for å sende klagen videre til  Fylkesmannen.

Dersom fylkesmannen gir foresatte medhold i klagen kan de blant annet be skolen lage ny aktivitetsplan etter § 9a-4. Fylkesmannen kan gi føringer om konkrete tiltak skolen skal iverksette.

Dette har eleven krav på

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles.

Skolemiljøknapp

Skolemiljøknappen

«Skolemiljøknappen» er en digital meldefunksjon for både elever, foreldre/foresatte og alle som arbeider på skolen. Systemet skal gjøre det enklere å melde fra når noen opplever at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Mandalsskolene har denne i bruk pr. i dag, de øvrige skolene i ny kommune er forventet å ta denne i bruk til skolestart august 2020. 

Hvordan melde i fra?

 • Gå til skolens nettside hvor du finner Skolemiljøknappen.
 • Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan melde fra at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
 • Det er rektor på skolen som mottar meldingen.

Hva skjer etter å ha sendt inn skjema? 

 • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg informasjon om rettigheter og om prosess videre.
 • Rektor ved den aktuelle skolen kontakter deg så raskt som mulig for å skaffe mer informasjon om saken.
 • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken så raskt som mulig.
 • Aktuell elev skal bli hørt. Dersom han/hun ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, har rektor ansvar for at skolen setter i gang tiltak. Tiltakene skal sammenfattes i en aktivitetsplan. Denne skal underskrives av rektor og foresatte til eleven som ikke har det trygt og godt på skolen. Det er et mål at
  aktivitetsplanen skal foreligge innen ei uke etter varsling. Skolen kan be PPT, Familiens Hus eller andre faginstanser om hjelp for å få satt i gang gode tiltak for eleven.
 • Tiltakene evalueres etter et gitt tidsrom. Dersom tiltakene ikke har medført at eleven opplever å ha det trygt og godt på skolen, skal det lages en ny aktivitetsplan.