Når foregår tilsyn

Tilsyn kan føres når som helst i løpet av byggesaken, både uanmeldt og anmeldt, på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum. Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg. 

Overtredelsesgebyr

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr som en sanksjon for overtredelser av plan- og bygningslovgivningen.

Hvilke overtredelser som kan gebyrlegges følger av plan- og bygningsloven § 32-8. Videre følger det av byggesaksforskriften SAK 10 § 16-1 hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr og hvilken størrelse gebyret kan få.

Dersom du har mottatt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr og har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med saksbehandler. 

Klage

Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt er enkeltvedtak som kan påklages. 
Se Klage på vedtak i byggesak