Hvordan klage på boligverdi

Hvis du mener boligopplysningene er feil, eller at boligverdien er satt for høyt, kan dette endres hos Skatteetaten. Du kan endre dette på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller direkte på nettsidene til skatteetaten.

Klagefrist

Det er ingen frist. Endringen kan meldes til Skatteetaten når som helst.

Hvordan behandles klagen din? 

Dersom du får medhold i klage på boligverdi, så vil kommunen få melding om dette direkte fra Skatteetaten. 

Dersom endringen medfører at du har rett til å få tilbakebetalt for mye betalt skatt, så vil dette beregnes og beløpet inkl. renter vil komme til fratrekk på første faktura etter tidspunkt for retting.

Hvordan klage på kommunal takst

Hvis du mener den kommunale taksten din er feil, kan du klage på eiendomsskatten. 

Klagefrist

Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn

Klagefristen for 2021 er 9. april.

Hvor mange ganger kan du klage?

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere. 

Hvordan klager du? 

Du kan sende inn din klage via elektronisk skjema. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. Klageskjema er kun tilgjengelig under SKJEMA i klageperioden.  

Forholdene du klager på bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klageskjemaet. 

Hvordan behandles klagen din?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut, og behandles av sakkyndig nemnd.

Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes opp eller ned. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Betaling av faktura ved klage

Mottatte faktura må betales selv om du har klagd på taksten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

Dersom dette skulle medføre problemer så er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

Hvordan renter beregnes ved for sen betaling eller tilbakebetaling av skatt, finner du i Forskrift om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende.

Eiendomsskattenemnder

Kommunestyret i Lindesnes har oppnevnt eiendomsskattenemndene sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Nemndene følger valgperioden.

  • Sakkyndig nemnd fastsetter retningslinjer for takseringer, vedtar takster, og er førsteinstans i klagebehandlingen.  Nemnda består av 5 medlemmer og 3 felles varamedlemmer
  • Klagenemnda behandler de klagene som ikke gis medhold i første instans. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages. Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.