Hvordan klage på boligverdi/ markedsverdi

Hvis du mener boligopplysningene er feil, eller at boligverdien/ markedsverdien er satt for høyt, kan dette endres hos Skatteetaten. Du kan endre dette på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller direkte på nettsidene til skatteetaten.

Klagefrist

Det er ingen frist. Endringen kan meldes til Skatteetaten når som helst.

Hvordan behandles klagen din? 

Hvis du får medhold i klagen på boligverdien så vil kommunen få melding om dette direkte fra Skatteetaten. 

Hvis endringen fører til at du har rett på å få tilbakebetalt for mye innbetalt skatt, så vil dette beregnes og beløpet inkludert renter vil bli trukket i fra på første faktura etter tidspunkt for retting.

Hvordan klage på kommunal takst

Hvis du mener den kommunale taksten din er feil, kan du klage på eiendomsskatten. 

Klagefrist

Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Disse legges ut i slutten av februar. 

Klagefristen for 2023 er 7. april.

Hvor mange ganger kan du klage?

Du kan klage på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klaget på tidligere. 

Hvordan klager du? 

Du kan sende inn din klage via elektronisk skjema. Du identifiserer deg via pålogging til ID-porten. Klageskjema er kun tilgjengelig i klageperioden, og du finner det da under Skjema.  

Forholdene du klager på bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klageskjemaet. 

Hvordan behandles klagen din?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut, og behandles av sakkyndig nemnd.

Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold eller ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes opp eller ned. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt hvis de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Betaling av faktura ved klage

Mottatte faktura må betales selv om du har klagd på taksten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

Hvis dette blir vanskelig for deg er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

Hvordan renter beregnes ved for sen betaling eller tilbakebetaling av skatt, finner du i forskrift om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende, se under "lover og forskrifter".

Eiendomsskattenemnder

Kommunestyret i Lindesnes har oppnevnt eiendomsskattenemndene sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Nemndene følger valgperioden.

  • Sakkyndig nemnd fastsetter retningslinjer for takseringer, vedtar takster, og er førsteinstans i klagebehandlingen. Nemnda består av 5 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.
  • Klagenemnda behandler de klagene som ikke gis medhold i første instans. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages. Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.