Søke eller bytte barnehageplass

Barn som har plass, er sikret denne fram til skolestart eller så lenge foreldre/foresatte ønsker det. Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad. 

Søknadsfrist

I Lindesnes kommune er det er ett samordnet hovedopptak. Det betyr at ønsker du plass til hovedopptaket i en av alle våre barnehager, må du søke innen 1. mars. 
Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.

Oppholdstid

Du kan søke om 2, 3, 4 eller 5 dagers plass.  Antall dager som tilbys kan variere fra barnehage til barnehage og vil opplyses om på deres nettsider. 

Endre oppholdstid

Ønsker du å endre antall dager i barnehagen må du søke om dette. Dette gjør du via Oppvekstportalen; logg inn og gå til Min side for å legge inn endringsønsker.  

Du kan søke om endring:

 • ved barnehageårets begynnelse i august. Endringsskjema sendes elektronisk innen søknadsfrist til hovedopptaket 1. mars
 • fra 1. januar. Endringsskjema sendes elektronisk innen 1. november. 

Økning av plass kan skje fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet.

Går barnet ditt i privat barnehage, kan det være andre regler og tidsfrister når det gjelder endring av oppholdstid. Kontakt barnehagen det gjelder.

Si opp barnehageplass

Skal du si opp du barnehageplass må du registrere din oppsigelse i Oppvekstportalen. 

Oppsigelsestid

 • Kommunale barnehager har 1 måneds oppsigelsetid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.
 • Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.
Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.

Svar på søknaden

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse. Dersom du ikke har elektronisk postkasse, blir svaret sendt til postadressen du har registrert i søknaden.

Frist for å svare

Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen.

Når kan du forvente svar? 

 • Tilbud om plass i hovedopptaket: De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars. Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.
 • Tilbud om plass ved supplerende opptak: Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til de barnehagene du har satt på høyere prioritet i søknaden. Husk å hukk av for det når du svarer i Oppvekstportalen. 

Dersom du takker nei til tilbud om plass

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Takker du nei til tilbudet, kan du stå på venteliste til barnehager med høyere prioritet i søknaden. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1, slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
 • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket. 

Ved søknad om bytte av barnehage

Dersom du allerede har barnehageplass beholder du den inntil du har takket ja til tilbud i annen barnehage. Takker du nei til tilbud i annen barnehage, beholder du den plassen du har. 

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

Hvem får tilbud først?

 • Barnet må være bosatt i Lindesnes kommunen innen oppstart.
 • Søknad må være registrert til søknadsfrist for hovedopptaket som er 1. mars.
 • Barnet må fylle 1 år senest i november.

Følgende prioriteringer gjelder ved opptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne.
 2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4. (omsorgsovertakelser og frivillig hjelpetiltak). Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. (PPT, barnevern, spesialisterklæring).
 3. Barn som har plass prioriteres ved endring av oppholdstid.
 4. Barn som er skolestartere (5 åringer).
 5. Søsken til barn som har barnehageplass (gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i).
 6. Styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht. alder, kjønn og etnisitet i gruppesammensetningen.
 7. Dersom to barn står likt, prioriteres det eldste barnet i aktuelt årskull.

Foresatte som ønsker overføring til annen barnehage, må søke på nytt. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Dersom barnet tilbys og mottar plass i ny barnehage, avsluttes tidligere plass. Vær oppmerksom på at det kan være oppsigelsestid i den barnehagen barnet har plass. 

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Barn bosatt i annen kommune

Barn bosatt i andre kommuner, kan tildeles plass for inntil ett år, dersom det ikke lykkes å fylle barnehagen med søkere hjemmehørende i Lindesnes kommune.

Hvor kan du få barnehageplass?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Lindesnes kommune har delt kommunen inn i tre opptakskretser.

Det legges stor vekt på foreldrenes/foresattes ønsker og behov ved barnehageopptaket. Barnet har rett til plass i sin opptakskrets ved hovedopptak. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en annen barnehage i din opptakskrets. 

Opptakskretser

 • Sone Mandal
 • Sone Marnardal
 • Sone Lindesnes

Etter hovedopptaket foretas fortløpende opptak i barnehager som har ledig kapasitet. 

Flytting under påbegynt barnehageår

 • Kommunale barnehager: Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt semester, dvs. fram til 31. desember eller 31. juli.
 • Private barnehager: se vedtekter.