Dispensasjon fra LNF- formål

Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon.

Fradeling av landbrukseiendom

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen (for eksempel skille ut tomter) til noen andre, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene. Fradeling av landbrukseiendom søkes om i eget skjema. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider, se under Lenker.