Hva er en oppmålingsforretning, og hvem kan be om det?

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser i marken i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marken i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven

Hvem kan be om oppmåling/ rekvirere?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
  • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato. Kartverket har laget et eksempel til "fullmakt ved oppmålingsforretning" som kan benyttes om ønskelig. 

Rekvisisjonens innhold, skjema og hvem den sendes til

  • På rekvisisjonsskjema krysses det av for "Klarlegging av eksisterende grenser".
  • Skjema sendes til kommunen. Det må legges ved et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt, samt kopi av grensebeskrivelse for eksempel skyldskifte.
  • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet. 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Saksgang

Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tid for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensestrekningen. 

Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37). Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt. 

Det holdes oppmålingsforretning og partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med grensebeskrivelser i skylddelingspapirer og merker i marken. Eventuelle grensemerker blir satt ned til erstatning for forsvunne merker eller punkt som tidligere ikke er merket. Grensepunktene blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen. Klarleggingen blir ført inn i matrikkelen.

Matrikkelbrev

Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser. Dette sendes rekvirentene, og partene har 3 ukers klagefrist fra de mottar matrikkelbrevet (det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense). 

Historikk

En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Dokumentet inneholdt blant annet den nye tomtens eiendomsidentifikasjon, kommune-, gårds- og bruksnummer, samt en tekstlig beskrivelse av eiendommen.

Skylddelingsforretningen ble tinglyst for å opprette nytt grunnbokblad i grunnboken. Du kan bestille kopi av en tinglyst skylddelingsforretning.

Fra 1980 ble betegnelsen skylddelingsforretning erstattet med delingsforretning, som ved matrikkelloven av 2005 har blitt erstattet av oppmålingsforretning.