Hva må du søke om

  • Hvis det blir gjort tiltak for å endre innmarksbeite til fulldyrket eller overflatedyrket er det nydyrking og dermed søknadspliktig. Etablering av innmarksbeite er ikke nydyrking og dermed ikke søknadspliktig
  • Gjenoppdyrking av jordbruksmark som har ligget unyttet i over 30 år regnes som nydyrking og er derfor søknadspliktig. Dersom dette kan gjøres med «ordinær jordarbeiding» regnes tiltaket likevel ikke som nydyrking og vil da ikke være søknadspliktig. 
  • Nydyrking av myr var ikke tillatt i en periode. Stortinget fattet vedtak om å oppheve forbudet den 28.05.2021. Ny forskrift for forvaltning av myr er ikke på plass ennå.  
  • Med myr menes «grunnforhold» myr og «arealtype» myr. Arealtype myr vil si at det skal være myrvegetasjon. 

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du vurderer nydyrking. 

Tilskudd fra kommunens kraftfond

Det kan gis tilskudd fra kommunens kraftfond. Det er ikke statstilskudd til nydyrking. 

Hvem kan søke

Grunneier, leietaker eller andre med fullmakt fra grunneier kan søke nydyrking.