Hva det søkes om

Det er ikke statstilskudd til nydyrking, men det kan gis tilskudd fra kommunens kraftfond.  

Etablering av innmarksbeite er ikke nydyrking og dermed ikke søknadspliktig. Dersom det gjøres tiltak for å endre innmarksbeite til fulldyrket eller overflatedyrket, så er det nydyrking og dermed søknadspliktig. Gjenoppdyrking av jordbruksmark som har ligget unyttet i over 30 år, regnes som nydyrking og er derfor søknadspliktig. Dersom dette kan gjøres med «ordinær jordarbeiding», regnes tiltaket likevel ikke som nydyrking og er da ikke søknadspliktig. 

Nydyrking av myr var ikke tillatt i en periode. Stortinget fattet vedtak om å oppheve forbudet den 28.05.2021. Ny forskrift for forvaltning av myr er ikke på plass ennå.  
Med myr menes «grunnforhold» myr og «arealtype» myr. Med arealtype myr forstår vi at det skal være myrvegetasjon

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du vurderer nydyrking. 

Hvem kan søke

Grunneier, leietaker eller andre med fullmakt fra grunneier kan søke nydyrking.