Hva kan du få hjelp til av hjemtjenesten?

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Dagligdagse aktiviteter, søvn og hvile; for eksempel hjelp til å stå opp og legge seg
 • Personlig hygiene; som for eksempel dusj en gang per uke, toalettbesøk, av- og påkledning.
 • Ernæring og væskebalanse; for eksempel tilrettelegging med inntil fire måltider per dag, ernæringskartlegging.
 • Medisinsk behandling; for eksempel administrasjon av legemidler og medisinsk/teknisk utstyr, sårbehandling og smertebehandling
 • Psykisk sykdom og/eller avhengighet; for eksempel samtaleterapi, kurs og gruppetilbud

Eksempler på hva vi som hovedregel ikke hjelper deg med: 

 • Oppgaver knyttet til legemiddeldosering som kan utføres av apotek, f.eks. multidose
 • Sårbehandling som kan ivaretas på legekontor
 • Tjenester som den enkelte kan få utført hos fotpleier, fysioterapeut og ergoterapeut
 • Transport

Vi vil vurdere hvilke behov du har, og tildele de tjenestene som er nødvendige.   

Hvem kan søke?

Innbyggere som trenger helse- og omsorgstjenester i hjemmet på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne kan søke. 

Du må være avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov som:

 • personlig hygiene
 • ernæring og væskebalanse
 • nødvendig aktivitet, søvn og hvile
 • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering
 • oppfølging av medisinsk behandling
 • oppfølging ved psykisk sykdom, skade, lidelse
 • oppfølging ved rusmiddelavhengighet og annen avhengighet

Ønskene til søkeren og pårørende vil bli tatt med i vurderingen av søknaden.

Dette vil også bli vurdert:

 • om du kan få dekket behovet for nødvendige helsetjenester hos for eksempel fastlege, apotek, fotpleier, fysioterapeut, ergoterapeut
 • om du kan få dekket behovet med andre tilbud og tjenester som for eksempel lærings- og mestringskurs og hverdagsrehabilitering

Hva ønsker vi å oppnå med tjenesten?

 • Gi hjelp til akutt eller kroniske syke som har behov for helsehjelp i hjemmet.
 • Forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom, skade, lidelse eller nedsatt. funksjonsevne, for å gjøre deg mest mulig selvhjulpen og i stand til å bo i ditt eget hjem lengst mulig.
 • Bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme til livets slutt.
 • Utsette eller forhindre behov for høyere omsorgsnivå og sykehusinnleggelser.

Bruk av velferdsteknologi

Ved tildeling av helsetjenester i hjemmet vil bruk av velferdsteknologi bli vurdert som førstevalg for å erstatte fysiske besøk. Dette kan være teknologi som bidrar i behandling eller til trygghet.

Velferdsteknologi kan for eksempel være: 

 • kamera 
 • bevegelsessensor 
 • døralarm 
 • medisindispenser 
 • GPS

Helsetjenester i hjemmet på dag og kveld gis hovedsakelig som avtalte besøk av ambulerende hjemtjeneste, dersom det ikke kan benyttes velferdsteknologi. i kortvarige perioder som for eksempel i livets siste fase eller ved akutt forverring av sykdom/skade, økes omfanget av tjenesten etter behov.  

Helsetjenester i hjemmet på natt omfatter som hovedregel digitale tilsyn, håndtering av akutte hendelser, hjelp til medisinske prosedyrer og personlige gjøremål dersom det er helt nødvendig.

Ved forverring i helsetilstand og funksjon som medfører en stor økning i mengde helse- og omsorgstjenester over tid, og/eller kompleksitet som krever omfattende medisinsk oppfølging, vil man vurdere om det er behov for annen type hjelp.  

Hva koster dette?

Ingenting.