Bestill time

Hvis du er over 65 år kan du bestille time til vaksinasjon med 4. dose via vår nettside eller ved å ringe vaksinetelefonen.

Bestill time

Vi tilbyr også vaksinering med 1., 2., og 3. dose for alle aldersgrupper. Alle slike bestillinger gjøres til vaksinetelefonen, ikke på nett.

Vaksinetelefonen

Vaksinetelefonen åpnes opp igjen fra mandag 22. august
Åpningtstider er mandag – fredag kl. 08.30-11.30 og 12.30-14.30.
Tlf: 46 83 80 68.

Vaksinering med 4. dose

Lindesnes kommune tilbyr 4. dose med koronavaksine til alle over 65 år. 

Regjeringen anbefaler en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år. Dette vil for de fleste være en fjerde dose med koronavaksine. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til aldersgruppen over 65 år gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Les mer på Helsenorge sine nettsider. 

Les mer om oppfriskningsdose for korona på regjeringen.no.

 

Vaksinekontoret

Vaksinekontoret finner du i Halseveien 5 i Mandal (gamle Mandal sykehus).


Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. 

Vaksinetyper

Lindesnes kommune tilbyr kun vaksinen fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) til voksne og barn.
Dersom du ønsker en annen vaksinetype kan du ta kontakt med koronavaksineringen i Kristiansand kommune. De tilbyr vaksinene fra både Moderna og Novavax.

Fra onsdag 14. september tar Lindesnes kommune i bruk en ny og oppgradert vaksine fra Pfizer/BionTech til vaksinering med 4. dose. Det vil fremdeles være mulig å velge den opprinnelige vaksinetypen dersom du ønsker den. Den oppgraderte vaksinen brukes kun til oppfriskningsdoser. Ved grunnvaksinering (dose 1 og 2) brukes den originale Pfizer vaksinen.

Den oppgraderte vaksinen er noe bedre tilpasset nye virusvarianter, og gir trolig bedre beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor forskjellen er. Begge vaksinene antas å ha like god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og bivirkningene ser så langt ut til å være de samme som for andre oppfriskningsdoser.

Hvis du har time til oppfriskningsdose før onsdag 14. september, men ønsker å vente på den nye vaksinetypen, kan du utsette timen ved å ringe vaksinetelefonen.

På FHI sine nettsider finner du oppdatert informasjon om de ulike vaksinetypene og om kombinasjon med ulike vaksinetyper.

 

Vaksinering med 4. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Lindesnes kommune tilbyr 4. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 4. dose. Den fjerde dosen kan tas minimum 3 måneder etter grunnvaksinasjon (3 doser).

Hvem kan få 4. dose?

For å få 4. dose må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om 4. dose. Du kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning. Dersom du tilhører denne gruppen skal du tidligere ha fått et brev fra sykehuset som du kan ta med deg til vaksinekontoret når du møter opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at du tilhører en pasientgruppe som kan motta en fjerde dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Personer med autoimmun sykdom

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 4. dose med koronavaksine: 

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der det anbefales 4.dose med vaksine mot covid-19 (Norsk revmatologisk forening)

Du må ta med dokumentasjon på at du bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at du tar med vanlig ID i tillegg til resept, eller selve forpakningen med påskrift som viser at du er bruker av medisinen. Alternativt kan du ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist som dokumenterer at du bruker et av preparatene kan også benyttes. Vær oppmerksom på at medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et senere tidspunkt.

Beskyttelse etter 4. dose

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter, vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av antistoff etter 3. dose. 

Personer som har alvorlig svekket immunforsvar, bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til husstandsmedlemmer som kan ha dårligere vaksinerespons.

 

Vaksinering av barn (5-11 år) med alvorlig grunnsykdom

Enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer, anbefales vaksinasjon mot koronavirus. For barn i aldersgruppen uten alvorlige grunnsykdommer er det egen informasjon.

Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Det vaksineres med Pfizer barnedoser.   

Sykdommer

Disse grunnsykdommene gjør at man kan få tilbud om koronavaksine fra fylte 5 år:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Søsken

Det kan også være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema må fylles ut i forkant og tas med til vaksinasjon. Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke, siden barnet er under 16 år. 

Samtykkeskjema

 

Vaksinering av barn 5-11 år uten underliggende sykdom

Lindesnes kommune tilbyr vaksinering av barn i aldersgruppen 5-11 år, og foresatte kan la sitt barn vaksinere seg dersom de ønsker det, men det er ingen tydelig anbefaling. Det er mest aktuelt for enkelte grupper.

Eget valg

For barn og unge er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Ifølge FHI kan vaksinering gi beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn, men behovet er begrenset når disse aldersgruppene har lav risiko for mer alvorlig sykdom i utgangspunktet.

Det er mest aktuelt for

 • Barn med kroniske sykdommer (samme grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Vaksinetype

Denne gruppen få Pfizer vaksine. Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne.

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 8-12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema må underskrives og tas med til vaksinasjon. Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinasjon, siden barnet er under 16 år.

Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra alder og modenhet. 

Vaksinering av barn i aldersgruppen 12-15 år

Foresatte kan la sitt barn i aldersgruppen 12-15 år vaksinere se dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig sykdomsforløp. 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere med 2. dose 8-12 uker etter 1. dose hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

 • For barn og unge er det ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon, men det er en åpning for at de kan vaksineres.
 • For de eldste ungdommene (ungdom født i 03, 04 og 05) er det imidlertid en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon (dose 1 og 2).

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema må underskrives og tas med til vaksinasjon. Ved ny dose må nytt skjema signeres og tas med. Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinasjon, siden barnet er under 16 år.

Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra alder og modenhet.

Du finner samtykkeskjema her.

Mer informasjon

Du kan lese mer om vaksinasjon av barn og unge på nettsidene til Helsenorge. 

Vaksinering av ungdom født i 2003, 2004 og 2005 (på videregående skole)

Ungdom født i 2003, 2004 og 2005 anbefales grunnvaksinering på 2 doser.

Ungdom som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker det. 

De som er over 16 år trenger ikke samtykke fra foreldrene for å ta koronavaksine.

Mer informasjon

Du kan lese mer om vaksinasjon av barn og unge på nettsidene til Helsenorge.

Og på nettsidene til FHI. 

Koronasertifikat

Hvis du trenger utskrift av koronasertifikatet oppfordrer vi deg til å finne det på Helsenorge.no og skrive ut selv. Hvis du ikke kan klare å skrive ut selv, kan vi hjelpe deg på innbyggertorvene i Øyslebø, på Vigeland og i Mandal. Du må møte opp personlig og ha med gyldig legitimasjon. Vi kan ikke skrive ut koronapass på vegne av andre.

Les mer om koronasertifikat her.