Slik søker du

Søker må fylle ut søknadsskjema (som du finner under artikkelen, under Skjema) og legge ved legeerklæring. Søknaden behandles fortløpende. Tildeling av parkeringstillatelse skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.

Ved godkjent søknad

Ved godkjent søknad må du ta med vedtaket og et passfoto til Mandal Parkering, Skarvøyveien 26, 2. etg. i Mandal for å få selve kortet.

Krav til søker

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted, arbeid og/eller i forbindelse med regelmessige og nødvendige aktiviteter.
  • Det er ikke behovet for å nytte motorvogn, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn.

Hvor kan du bruke HC-kortet

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:

  • på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  • på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,
  • på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.