Hva må du betale?

Gebyrregulativet blir vedtatt hvert år i budsjettvedtak i desember. Da justeres prisene etter selvkostprinsippet.

Lenke til disse finner du nederst på siden under Priser og Lover og forskrifter. 

Hva kan fakturaen for kommunale avgifter inneholde?

Fakturaen kan inneholde gebyr for:

 • eiendomsskatt
 • kommunalt vanngebyr, både faste og variable
 • kommunalt avløpsgebyr, både faste og variable
 • vannmålerleie
 • branntilsyn-/feiegebyr
 • festeavgift

Husk alltid å sjekke innholdet i din faktura!

Ser du noe som er feil/mangler, ta kontakt.

Har fakturasummen økt?

Det kan det være flere årsaker til:

 • Prisøkning
 • Lekkasje/økt forbruk
 • Det kan være du har innbetalt mindre i forskudd enn det som har blitt brukt
 • Forbruk har vært stipulert 1 eller flere år.
 • Feilavlesning 

Gebyret Forskudd vann/avløp i år er det man antar at du kommer til å bruke i år, basert på fjorårets forbruk.

Ansvar for betaling av faktura

Det er du som abonnent som har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot deg eller annen regningsmottaker.
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for en andel av gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Hvem er abonnent?

Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller av eiendom som er godkjent eller krevd tilknyttet. I borettslag er borettslaget abonnent. I eierseksjonssameier er hver eierseksjon en abonnent.

Betalingsfrist

Faktura sendes ut normalt den første uken i månedene med forfall 20 dager etterpå.

 • 1. hovedtermin: mars
 • 2. hovedtermin: juni
 • 3. hovedtermin: september
 • 4. hovedtermin: november

De som har månedlig faktura vil da få 12 faktura i året. Lik betalingsbetingelse uavhengig av antall faktura i året.

Forsinkelsesrenter:

Det blir beregnet forsinkelsesrenter med 12,5% pr år for krav som ikke er betalt innen opprinnelig forfallsdato.

Hvordan renter beregnes ved for sen betaling av skatt, finner du i forskrift om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende.

Månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Vi tilbyr avtale om månedlig (fleksibel) fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt. 

Om du ikke foretar deg noe vil du få fire fakturaer i året (hovedterminer). Nå kan du selv bestemme om du vil ha månedlig fakturering, eller fortsette som før. Endringen vil bli registrert i systemet umiddelbart, men det vil variere når månedlig faktura igangsettes. 

Eksempel: 

 • Endrer du i januar får du månedlig faktura fra februar. 
 • Endrer du i februar får du månedlig faktura fra april. 
 • Endrer du i mars får du månedlig faktura fra april. 
 • Endrer du i juni får du månedlig faktura fra juli. 
 • Endrer du i september får du månedlig faktura fra oktober. 
 • Endrer du i november får du månedlig fra januar. 

Vil du endre hvor ofte du skal motta faktura gjør du dette ved å logge deg inn på Min side (velg så Mine eiendommer og Min fakturahyppighet). Her kan du også få mye informasjon om boliger du eier. Faktura sendes ut i starten av måneden med forfall i slutten av måneden. Merk at marsfaktura er avregning for fjoråret for alle fakturamottakere. Derfor vil faktura for januar og februar kun inneholde faste avgifter, som abonnement, målerleie og branntilsyn-/feiegebyr for de som har månedlig faktura.

Hvis du opplever problemer med å endre hvor ofte du skal motta faktura på MinEiendom kan du ta kontakt med Innbyggertorvet for hjelp. 

Utsettelse av betaling

Du kan søke om å få en kortvarig utsettelse på betaling av kommunale avgifter. 

Hvordan søker du?

Du søker via digitalt skjema Eiendomsskatt/kommunale avgifter - betalingsutsettelse 

Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. Vi trenger kun å vite kundenummeret ditt (dette finner du på fakturaen) og hvilken faktura du søker betalingsutsettelse for (fakturanummeret finner du på fakturaen).

NB! Ikke send personopplysninger pr mail (personnummer, adresse, telefonnummer, kontonummer, helseopplysninger o.l). 

MinSide

Logg inn via ID-porten og velg Mine eiendommer. Der finner du enkel informasjon som vi har på din eiendom. Under eiendomsgebyr ligger gebyr til neste fakturering, og det vil fremkomme perioden for gebyrene. Du vil også kunne se matrikkeldata, eiere, heftelser og vannmålerstand.  

Klikk på bildet oppe til høyre for å se eksempler på hva du kan finne informasjon om.

Vannmåleravlesning

Du leser av vannmåleren en gang i året, ca i november/desember. Dette for å kunne avregne hva forbruk har vært og hva som er betalt i forskudd det året. 1. hovedtermin hvert år kaller vi et årsoppgjør.

Eierskifte

Ved eierskifte kan det være en fordel å ta en gjennomgang av innbetalt forskudd, samt lese av vannmåler. Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesning ved eierskifte, og vi registrerer da dette som en eierskifteavlesning. Kommunen foretar ikke avregning mot kjøper/selger, og en eventuell fordeling må gjøres intern. Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen. Dette gjelder også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere. Registrert eier på faktureringstidspunkt er mottaker og ansvarlig for faktura.

Fakturaforklaring

Oppgjørsfaktura med forklaring på vann- og avløpsavgiftene

**** Målt vann-/avløpsforbruk i fjor: Dette er forbruk fra målerstanden i 2022 til målerstanden i 2023. Dette beløpet gjelder kun for denne fakturaen