Krav til ferdigattest

Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en byggesak og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.

Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Når trenger man ikke ferdigattest

 • Ved opprettelse og endring av ny grunneiendom.
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold.
 • Der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom.
 • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling. NB! Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig må du melde til kommunen når bygget er ferdig.

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt.

Loven inneholder derfor en åpning for at det kan gis midlertidig brukstillatelse, men kommunen skal i brukstillatelsen stille krav om ferdigstillelse ved at det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en forpliktende frist for ferdigstillelse.

Slik søker du

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

 1. Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak)
 2. Gjennomføringsplan
 3. Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:
  - oppdatert situasjonsplan
  - oppdaterte tegninger
  - dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Betaling

Gebyr for ferdigattest ligger i behandlingsgebyret for selve byggesaken. Det er kun når det anmodes om ferdigattest for saker fra før 2010 at det påløper et gebyr.