Hvordan få tjenesten

  1. Etter samtykke fra foresatte drøfter barnehagen barnets vansker i Oppvekstteam 0-6 år. I Oppvekstteam 0-6 år tas det stilling til om det skal prøves ut ytterlige tiltak eller om barnet skal henvises til PPT.
  2. PPT gjennomfører observasjoner, kartlegginger og utredninger, og på bakgrunn av dette vurderer barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette kalles en sakkyndig vurdering. 
  3. Den sakkyndige vurderingen sendes til kommunen.
  4. Kommunen fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).

Foresatte kan også selv henvise barnet til PPT. 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for familien.

Spesialpedagogisk hjelp - rettigheter

Barn i barnehagealder med særskilte behov, kan ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 31.

Det kan henvises for vurdering av spesialpedagogisk hjelp hele året.

Pedagogisk støtte i barnehagen

I de aller fleste tilfeller vil det ordinære barnehagetilbudet være godt nok til å imøtekomme barnas individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med et styrket barnehagetilbud.

Kommunen har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 31, og å sette i verk disse vedtakene.