Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Les Kommuneplanen 2020-2032 her

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Medvirkning

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess under utarbeidelsen av kommuneplanen hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper fikk sagt sin mening. 

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanen bygger på innspill fra flere hundre barn og unge fra barnehagealder til andre året på videregående skole. Totalt rundt 230 barn, i tillegg til barne- og ungdomsrådene, har medvirket i arbeidet med kommuneplanen. 

Barn og ungdom i Lindesnes, Mandal og Marnardal har i 2018 og 2019 arbeidet med å gi gode råd og innspill til politisk ledelse i nye Lindesnes kommune. Arbeidet resulterte i rapporten "Barn og unge i nye Lindesnes". Rapporten presenterer de viktigste sakene fra barn og ungdom i den nye kommunen og beskriver prosessen som er gjennomført for å komme frem til disse rådene.

I tillegg presenteres anbefalinger om hvordan inkludere barn og ungdom i det videre arbeidet i den nye kommunen, både i arbeid med konkrete saker og i medvirkningsarbeidet generelt.

Rapport fra barn og unge i nye Lindesnes

Det er laget et eget dokument som viser hvordan barn og unges stemme er ivaretatt i kommuneplanen:

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens viktigste styringsverktøy for arealforvaltning. I arealdelen er det bestemt hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, hva som kan bygges på de forskjellige utbyggingsområdene, og hvilke områder som ikke skal bygges ut. 

I arealdelen finner du også bestemmelser. Bestemmelsene gir ytterligere detaljer om de forskjellige områdene – hva som kan tillates og hvordan utbygging skal skje. Altså prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer med utgangspunkt i vedtatt arealdel.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret den 7. september 2023. Se behandlingen via Kommune-TV.

Kommunestyret (2019-2023) ønsker at ny revisjon av kommuneplanen skal starte i løpet av neste år. Når kommunestyret har bestemt oppstart av kommuneplanrevisjon vil dette bli gjort kjent på disse sidene.


Gjeldende plandokumenter finner du her på arealplaner.no

*Arealplankartet i pdf har en oppløsning som gjør det vanskelig å se nøyaktig avgrensing og detaljer. Det anbefales at man bruker den digitale løsningen for arealplankart. Se neste avsnitt for en veiledning til hvordan man bruker kartløsningen.

Utsnitt av kommuneplan vist i kart
Utsnitt av kommuneplan vist i kart

Finn gjeldende kommuneplan i kart

Kommuneplanen vil bli synlig når du zoomer deg ned til slik at kartlaget for kommuneplan blir synlig.

Hvis ikke kommuneplanen er synlig, sjekk følgende:

  • Under kartlag/Arealplan - sjekk at det er huket ut for at kommuneplan skal vises

For å finne gjeldende planbestemmelser klikker du i det aktuelle området i kartløsningen eller bruker lenkene i avsnittet nedenfor.

Klikk og zoom deg ned til aktuelt område

Vil du lese utgåtte kommuneplaner?

I lenken under finner du tidligere/ utgåtte kommuneplaner: 

Utgåtte kommuneplaner