Ulike former for boplikt

Det er tre former for boplikt: 

  • Lovbestemt boplikt (landbrukseiendom). 
  • Boplikt som vilkår for å få innvilget konsesjon (landbrukseiendom). 
  • Boplikt som følge av nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon (boligeiendom). 

Du kan lese mer om de ulike formene for boplikt på Landbruksdirektoratets nettside, se lenke nedenfor.  

Personlig eller upersonlig boplikt

På landbrukseiendom med lovbestemt boplikt gjelder personlig boplikt, dvs. at boplikten er oppfylt fra den dato eier selv er registrert bosatt på adressen i tråd med reglene i folkeregisterloven.  

Velger kommunen å stille vilkår om boplikt for å innvilge konsesjon, skal kommunen samtidig ta stilling til om boplikten skal være personlig.  

For boligeiendommer gjelder upersonlig boplikt. Det vil si boplikten er oppfylt fra den dato eier eller leietaker er registrert bosatt på adressen i tråd med reglene i folkeregisterloven.  

Frist for tilflytting

Frist for å sørge for fast bosetting er ett år etter ervervet.  

Bopliktens varighet

Lovbestemt, personlig boplikt på landbrukseiendom har en varighet på fem år.  

Boplikt gitt som konsesjonsvilkår har normalt en varighet på fem år ved personlig boplikt. Stilles det konsesjonsvilkår om upersonlig boplikt, gjelder den ofte i hele eiertida. 

Boplikt som følge av nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon gjelder i hele eiertiden.  

Nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon

Lindesnes kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon. Formålet er å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsboliger blir benyttet som fritidsboliger. Forskriften gjelder i hele kommunen (unntatt øyer uten veiforbindelse) for:   

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Dette kan for eksempel være boliger i regulerte boligfelt, leiligheter, boliger på små landbrukseiendommer og frittliggende boliger på fradelte tomter. 
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig - i område regulert til boligformål. 
  • Ubebygd tomt - regulert til boligformål. 

 Se lenke til forskriften nedenfor.  

Hva er konsekvensen for deg som vil kjøpe bolig?

Boligeiendom, som ellers kan overtas konsesjonsfritt og uten boplikt, kan i Lindesnes bare overtas konsesjonsfritt hvis kjøper forplikter seg til å sørge for fast bosetting innen ett år.

Men, nær slekt kan overta boligeiendom og benytte den til fritidsformål forutsatt at familien har hatt hjemmel til eiendommen i minst fem år. Figuren nedenfor viser hvem som regnes som «nær slekt».

A 4BlOpthaWsZAAAAAElFTkSuQmCC

Samboere i ekteskapslignende forhold, jf. arveloven § 28 a, og deres nære familie er omfattet på samme måte som ektefeller.

Hvordan oppfylle boplikten?

Som fast bosetting regnes at eieren eller andre er registrert bosatt på eiendommen i tråd med reglene i folkeregisterloven. Skatt Sør kan gi veiledning om folkeregisterloven.

Når må det søkes om konsesjon for eiendommen?

Det må søkes konsesjon for eiendommen hvis: 

  • Kjøper vil søke om fritak fra boplikten. 
  • Kjøper vil søke om utsatt frist for tilflytting. 
  • Kjøper ser at det ikke lar seg gjøre å sørge for fast bosetting innen ett år når det nærmer seg fristen for tilflytting.
Bruk feltet for tilleggsopplysninger på side 3 for å begrunne søknaden.  

Eiendom med utleieenhet

Det er tilstrekkelig med helårsbosetting enten i hoveddelen eller utleiedelen av boligen. Boplikten kan ikke oppfylles ved kortvarig utleie, utleie av feriebolig eller lignende, men må ha helårsbosetting som formål.   

Seksjonert bolig

Det må være fast bosetting i hver boenhet. 

Eiendom med flere boenheter

(F.eks. flere bolighus på samme tomt)
Det er tilstrekkelig med fast bosetting i en av boligene.  

Ulike måter å sende inn søknaden på