Hvem kan få tilbudet?

Flyktninger som bosettes i Lindesnes kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

Hvordan få tilbudet?

Alle som blir bosatt i Lindesnes får særskilt oppfølging av en veileder i integreringsavdelingen i NAV.  Veilederen gir råd og veiledning i prosessen med å søke og delta i introduksjonsprogrammet.

Hva tilbyr vi?

Den som får innvilget vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet får et individuelt tilrettelagt program. Introduksjonsprogrammet gi grunnleggende ferdigheter i norsk, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet.

Målet med introduksjonsprogrammet er at innvandrere tidlig skal integreres i det norske samfunnet, og bli økonomisk selvstendige.

Hva får du?

  • tett oppfølging
  • opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap
  • kurs i livsmestring i et nytt land
  • har du barn under 18 år vil du også få foreldreveiledning
  • hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid
  • økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp
  • er du under 25 år får du en ytelse tilsvarende 2/3 av dette beløpet
  • er du under 25 år og  bor hos en eller begge foreldre mottar du 1/3 stønad

Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke. Varigheten av programmet avhenger av utdannelse fra hjemlandet, og kan være fra alt mellom 3 måneder og 4 år.