Driveplikt

Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten er personlig og gjelder for hele eiertiden.  

  • Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying.   
  • Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig.   
  • Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.   

Er du i tvil om det er jordbruksareal på din eiendom, kan du søke den fram i gårdskart fra NIBIO, se lenke nedenfor. Jordbruksareal er i kartet markert med disse fargene/symbolene:  

BQJd 9NogGc hAAAAAElFTkSuQmCC

Hvordan kan driveplikten oppfylles?

Driveplikten kan oppfylles ved at eier:

  • selv driver jorda
  • leier bort jorda til andre som driver den

Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen bestemme om han eller hun vil drive jorda selv eller leie den bort, jfr. jordloven § 8.  Ved bortleie av jord på 10 års kontrakt kan skjema "Jordleieavtale" som du finner under artikkelen benyttes.  

For at driveplikten skal være oppfylt må produksjonsegenskapene opprettholdes, slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig.  

Uavhengig av hvordan eier oppfyller driveplikten, står eier ansvarlig for at jorda drives. Driveplikten kan ikke oppfylles ved bruk av beitepusser.  

I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.  

Mer informasjon om driveplikt finnes på Landbruksdirektoratets nettside, se lenke nedenfor.