Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vann og avløp

Inntaksinstallasjon og vannmåler

Informasjon til utførende rørleggerfirma vedrørende inntaksinstallasjon og vannmåler. Det er kun godkjente rørleggere som kan installere eller vedlikeholde vannmålere.

Bestilling, utlevering og ferdigmelding av vannmåler

Det er kun godkjente rørleggere som kan installere eller vedlikeholde vannmålere. Rørleggere må forholde seg til denne rutinen ved bestilling og utlevering av vannmåler. Her finner du skjema for ferdigmelding og informasjon om inntaksinstallasjon for vannmåler. 

Vannmåler

Tilbakestrømssikring – veileder

Tilbakestrømssikring er en fysisk sikring mot tilbakestrømming av forurenset vann fra abonnentens rørsystem til offentlig vannledningsnett. Forurenset vann kan eksempelvis komme fra badekar, oppvaskkummer, utvendig vannslanger, osv.

Rørlegger - illustrasjon

Veileder for overvann

Overvann er vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftig regn og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Økt nedbør som følge av klimaendringer gjør at det derfor er nødvendig å planlegge for robuste overvannsløsninger.

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens areal planlegging og byggesaksbehandling slik at målene for overvannshåndtering kan nås.

Overvann

Normal for vann og avløp

For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp er kommunens verktøy for overordnet styring av vannforsyning og avløpshåndtering, og et viktig grunnlag for budsjettering og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Målet er å skaffe befolkning, næringsliv og turister i Lindesnes nok, godt og sikkert drikkevann, samt forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås.

Mandalselva, Adolpf Tidemandsbro