Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jåbekk sør industriområde

Ved utbygging og realisering av Jåbekk Sør med dens strategiske beliggenhet ift. Strømvika havneanlegg og hovedvegnettet kan industriområdet bli en attraktiv lokasjon for etablering av sjørettet næringsvirksomhet i kommunen. 

Igangsatt planarbeid har som hensikt å vurdere hvordan industri-/næringsområdet kan planlegges og tilrettelegges for denne typen fremtidige næringsetableringer, men også andre typer virksomheter med ulike funksjoner som også kan være et bidrag til å danne til et helhetlig tilbud av næringsareal som skaper økt vekst og arbeidsplasser i Lindesnes kommune. 

Innsynsløsninger:

Offentlige saksdokumenter      Oversikt over politiske møtebehandlinger    Plandokumenter og planbeskrivelse

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Jåbekk sør industriområde

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Jåbekk sør industriområde ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt næringsareal i forlengelsen av eksisterende næringsområde på Jåbekk.

Frist for å komme med innspill var 13. mai 2023.

Plankart Jåbekk sør industriområde

Oppstart av planarbeid – Jåbekk Sør Industriområde

Nå starter TT Anlegg AS arbeidet med å detaljregulere Jåbekk Sør industriområde. Som et ledd i varsling av oppstart er det utarbeidet et planprogram som skal danne grunnlaget for det videre planarbeidet og som nå legges ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for området.

Frist for innsending av innspill var 13.02.2022.

Jåbekk Sør industriområde - planavgrensning