Melde om skadet dyr

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger: 

  • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
  • Om dyret er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei? Og i så fall, hvilken retning?
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nåes.
  • Ved påkjørsel merk gjerne skadestedet. 

Dødt vilt

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175. For døde dyr langs kommunal vei, kontakt Lindesnes kommune. Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet på tlf 02800.

Selvdøde dyr

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen som viltforvaltningsorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Syke dyr og dyrevern

Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern ligger hos Mattilsynet og Dyrevernnemndene.

Syke eller døde seler

Meldes til Skjærgårdstjenesten v/ Kjell Håkon Bjørnø,  tlf 33 17 10 00.

Lindesnes kommunes oppgaver

Lindesnes kommune har ansvar for forvaltning av Viltloven samt å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Hund og katt er med andre ord ikke kommunens ansvar. Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt, samt håndtering av fallvilt.

Viltforvaltningen i kommunen ligger under Landbruksavdelingen sitt ansvarsområde, og omfatter bl.a. følgende oppgaver:

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen som tilligger kommune.
  • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning.
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt).
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever.
  • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt.

Rovviltkontakt

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for kontroll av meldinger om store rovdyr samt dokumentasjon av skader på bufe og hund forårsaket av store rovdyr og kongeørn.

SNO sin rovviltkontakt i Lindesnes kommune er Kristian Eiken Olsen, 4540 Åseral, mob. 905 33 793