Temasamlinger 

Lindesnes kommune arrangerer ulike temasamlinger der vi inviterer bredden av frivillige lag og foreninger og offentlig ansatte til å sette fokus på tema som engasjerer oss som innbyggere. Her kan vi bygge nettverk på tvers av organisasjoner og sektorer, og vi kan skape aktiviteter og tilbud sammen. 

Nærmiljøverksted

På et lokalt idéverksted inviteres engasjerte innbyggere, lag og foreninger til å være med og utvikle nærmiljøene eller aktiviteter i nærmiljøene. 

Forebyggende nettverk

Forebyggende nettverk samler ressurspersoner fra skole, velforeninger, kommunale og frivillige ungdomsklubber, idrettslag, Ungdommens kulturmønstring (UKM), Nullvisjonen, Familiens Hus, Politiet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Nettverket er opptatt av ungdoms ve og vel i nærmiljøet, og samarbeider for å skape gode oppvekstmiljø.

Lindesnes kommunes frivillighetserklæring

Frivillighetserklæringen beskriver grunnleggende verdier og prinsipper, fokusområder og mål for Lindesnes kommunes frivillighetspolitikk. 
Frivillig sektor inkluderer lag, foreninger og organisasjoner som driver frivillig virksomhet og som ikke er fortjenestebasert. Målet er at erklæringen skal gi forutsigbarhet og et godt samspill for frivilligheten i Lindesnes kommune. 

Klikk og les Frivillighetserklæring