Type skoleskyss

Avstand til skole

Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn fire km fra skolen har rett på gratis skyss.
For elever på 1.  trinn er skyssgrensen to km.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett på gratis skoleskyss selv om avstanden til skolen er under to/fire kilometer.

Funksjonshemming, skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avstanden til skolen.

Hvordan søke?

Foresatte som mener sitt barn har en særlig farlig skolevei, sender kommunen en begrunnet søknad om å få skoleskyss på dette grunnlaget. 

Du fyller ut skjemaet "Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei". Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA.

Alle elever med skyssrett vil få et enkeltvedtak om dette.

For elever som får skoleskyss på grunn av avstand trenger ikke foresatte å søke. Her fatter fylket v/Agder Kollektivtrafikk (AKT) enkeltvedtak. Dersom foresatte mener at eleven har særlig farlig skolevei mellom hjemmet og busstopp, gjøres det henvendelse til AKT. Det er AKT som avgjør hvorvidt deler av skolevei som er over to/fire km er særlig farlig, og som eventuelt gjør endringer i forhold til hvor buss/taxi plukker opp eleven.

Søknadsfrist

Søknader kan i utgangspunktet sendes når som helst på året, men på grunn av organisering av skyssen er det ønskelig at søknader som gjelder nytt skoleår sendes kommunen senest 1. april. Det er ønskelig at alle søknader sendes innen denne fristen, også de som kun gjelder vinterskyss

Hvilken strekninger gjelder dette?

Tabellen vist på mobil: Velg liggende visning for best presentasjon av innhold.

 

Skole

1.-4. trinn:

5.-7. trinn:

8.-10. trinn:

Strekning:

Spangereid

Ja

Ja

 

Fv 460 - Ramsland

Ja

Ja

 

Fv 412 - Grønsfjord

Ja

Ja

 

Fv 410 - Lindalen

Nyplass

Ja

Nei

 

Fv 402 - Roland

Ja

Ja

 

E-39

Ja

Ja (V)

 

Fv 460 – Audnedalsveien:

1.-4.trinn: Nord for gang- og sykkelvei  

5.-7.trinn: Nord for «Gamle Husmorskolen»

Ja

Ja

 

Fv 460 – Audnedalsveien:

5.-7.trinn: På Skofteland, nord for Audnedalsveien 259

Ja

Ja

 

Gjedeland

Vigmostad

Ja

Ja

 

Fv 460 - Nord

Ja

Ja (V)

 

Fv 460 – Sør

1.-4.trinn: Sør for gang- og sykkelvei på Vigmostad

5.-7.trinn: Sør for veilys på Vigmostad

Ja

Ja

 

Fv. 447 - Løland

Bjelland

Ja

Ja

 

Fv 462 - Sølvskar

Ja

Ja

 

Fv 455 – Trygsland, Hesså

Ja

Ja

 

Fv 455 - Sundet

Laudal

Ja

Ja

 

Fv 305 - Sveinall

Ja

Ja

 

Fv 455 - Voan

Øyslebø

 

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 - Sør for Skaue bru

Ja

Ja

 

Fv 455 - Heddeland

Ja (V)

Nei

 

Brendebakke

Holum

 

Ja

Ja

 

Fv 214 - Møglandsveien f.o.m. innkjørsel til Upsaker og vestover opp Likleiva

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien nord for Møll bru:

5.-7.trinn: Fuskeland og nordover.

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien sør for Monen (sør for gang- og sykkelsti):

5.-7.trinn: Langeland

Ja

Ja

 

Fv 455 - Nord for Møll bru

Ja

Nei

 

Fv 455 sør for Møll bru (50 –sone)

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 sør for Møll bru (60-sone)

Ime

 

Ja

Ja

 

Fv 455 (80-sone)

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 (60-sone – nord for gang- og sykkelvei på Kanten)

Ja

Ja

 

Dybo (må krysse E39)

Ja

Ja

 

Fv 203 - Tregdeveien og tilstøtende veier sørøst for Jåbekk, dvs. på Eskeland, samt Skjernøyveien ned mot Homsvika

Ja Nei  

Tofteveien

Furulunden

 

1.-2. trinn

Nei

 

Sentrum øst, dvs. Øvrebyen, Ramsdalen, Frøyslandsmoen og Buøya

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien nord for Buøya (nord for gang- og sykkelsti)

5.-7.trinn: Nord for Kleivodden

Frøysland

Ja

 

Nei

 

Fv 215 - Heslandsveien, dvs. fra Kirkevollen og vestover

Ja

Ja (V)

 

Fv 214 – Gjervoldstadveien (fra toppen av Hålandsbakken, fra nr 171 og nordover)

5.-7.trinn: Nord for 50-sone

Lindesnes

Ungdomsskole

 

 

Ja

E39

Marnar

Ungdomsskole

 

 

Ja

Fv 455 - Heddeland

 V = Vinterskyss

Hver søknad og hver sak behandles for seg, og retningslinjene er ikke nødvendigvis en uttømmende liste over strekninger der et barn kan få innvilget skoleskyss

Elevens bosted

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Dersom barnet har delt bosted, bes nødvendige opplysninger med tanke på retten til skoleskyss oppgis.

Elever med foreldre som ikke bor sammen kan ha rett til fri skyss fra begge hjem, forutsatt at visse vilkår oppfylles. Eleven må gå på nærskole etter folkeregistrert adresse og oppfylle avstandskriteriet mellom det hjemmet det søkes om skyss fra. Det forutsettes også at eleven har et rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning med botid for hvert hjem.

Foresatte leverer inn skjema for skyss ved delt bosted til skolen, og skolen registrerer dette ved innmelding i FSkyss.

AKT er ansvarlig for å planlegge og igangsette skyss. Eleven benytter det ordinære kollektivtilbudet, og som hovedregel utsteder skolen skolereisekort til eleven. Dersom AKT ikke kan organisere en forsvarlig skolereise slik at reisetiden blir akseptabel , og daglig skyss fra aktuelt hjem ikke er forsvarlig, vil eleven ikke ha rett til gratis skyss til og fra det hjemmet. Da må foreldre revurdere barnets bosituasjon eller selv dekke skysskostnad.