Hvordan melde inn fravær

I denne sammenheng defineres fravær som ikke planlagt fravær som skyldes sykdom, forsoving, etc. Alt fravær skal meldes inn av foresatte i app’en IST Home, en digital kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. App’en er enkel å bruke, og må lastes ned på foresatte mobil, Ipad eller lignende. Brukerveiledning til IST Home finner du her: isthome.se/nb/brukerveiledning

Innmeldt fravær gjør det mulig for skolen å få registrert dokumentert fravær, og er viktig i arbeidet med å følge opp skolenærvær i kommunen. 

Elevpermisjon

Elevpermisjon er planlagt fravær. Kommunen kan gi permisjon i inntil to uker når det er forsvarlig for eleven.

  • Planlagt fravær inntil én dag meldes inn i app’en IST Home, en digital kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen (brukerveiledning:  isthome.se/nb/brukerveiledning). Melding svares ut av kontaktlærer. Permisjon kan være i forbindelse med f.eks. time hos spesialisthelsetjenesten, begravelse, etc.
  • Ved planlagt fravær på mer enn én dag må foresatte sende digital søknad om permisjon på dette skjemaet: Elevpermisjon - søknadsskjema. Søknaden bør sendes i god tid, hvis mulig senest innen tre uker før permisjon. Rektor fatter vedtak, og vedtaket sendes til foresattes digitale postkasse.

Fravær mer enn 10 sammenhengende skoledager - utmelding av skole

Ved planlagt fravær på mer enn ti sammenhengende skoledager, kan ikke kommunen gi permisjon. Foresatte må da skrive eleven ut av skolen. Dette gjøres ved å fylle ut dette skjemaet: Utmelding av skolen - planlagt fravær utover 10 skoledager. Skolen vil bekrefte mottatt melding. Foresatte er ansvarlig for at eleven får oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring i perioden eleven er skrevet ut av skolen (f.eks. utenlandstur på fire uker).

Fratrekk av fravær på vitnemål

Elevens fravær fra 8.-10.trinn føres på vitnemålet. Dette gjelder både dager og enkelttimer. Foresatte kan kreve at årsak til fravær legges ved vitnemål i eget skriv.

Det kan kreves at inntil 10 dager av fraværet strykes, dersom eleven har:

  • fravær ut over tre dager, som skyldes dokumenterte helsegrunner (legeerklæring). Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.
  • innvilget permisjon.

Hvis du som foresatt ønsker å søke om fratrekk av fravær på vitnemålet, fyller du ut og sender følgende skjema: Fratrekk av fravær på vitnemålet - søknadsskjema

Frist: 1.juni (på 10.trinn)