Innmelding av førsteklassinger til skoleåret 2024/25

Alle skolepliktige barn må meldes inn, også barn som fikk utsatt skolestart i fjor. 

Alle foreldre vil helt i slutten av november motta et informasjonsbrev i sin digitale postkasse, der nødvendige opplysninger og veiledning om innmeldingene framkommer.

Klikk og meld inn førsteklassingen via Oppvekstportalen 
Du må logge deg inn via ID-porten.

Innmelding skal skje i perioden 1.-10.desember 2023.

Før jul vil alle elever få et enkeltvedtak om skoleplassering basert på den skolekretsen som folkeregistrert adresse ligger i. Dette er for de aller fleste elevene nærskolen.

Dersom man mener at eleven har en annen nærskole enn den som ligger i skolekretsen, kan man klage på skoleplasseringsvedtaket. Se informasjon om «Klage på vedtak om skoleplassering» lenger nede på siden. Her ligger også lenke til eget klageskjema som skal brukes.

Dersom man ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen, må man søke om skolebytte. Eventuelle søknader om skolebytte sendes først etter at eleven er innmeldt og har fått vedtak om skoleplassering på nærskolen. Se informasjon om «Skolebytte» lenger nede på siden. Søknader sendes på digitalt skjema via hjemmesiden.

Andre innmeldinger i skolen

Ved andre type innmeldinger, klikk her for å melde inn elev via skjemaet Innmelding skole. 

Dette skjemaet bruker du for:

 • nye elever som flytter til kommunen
 • nye elever i skolekretsen, som skal begynne på nærskolen (flyttet internt i kommunen)
 • elever som har fått innvilget skolebytte internt i kommunen (bortvalg av nærskole)

Skoletilhørighet - nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet, det vil si folkeregistrert adresse. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Når man skal beregne hva som er nærmeste skole, regnes korteste, farbare vinterbrøyta vei. Dette inkluderer gang- og sykkelveier. Alle elever skal basert på nærskoleretten få et enkeltvedtak om skoleplassering.

I enkelte tilfeller vil nærskolen kunne regnes å være en annen enn den som ligger nærmest i avstand. Sentrale stikkord i disse sakene er barnets beste og elevens naturlige nærmiljø. Ta kontakt med oppvekststaben på Rådhuset dersom du har spørsmål.

Skolekretser:

 • Øyslebø ungdomsskole består av skolekretsene Øyslebø, Laudal og Bjelland.
 • Vassmyra ungdomsskole består av skolekretsene Holum og Ime.
 • Blomdalen ungdomsskole består av skolekretsene Furulunden og Frøysland.
 • Vigeland ungdomsskole består av skolekretsene Spangereid og Nyplass.

Skolebytte

Det er mulig å søke om å få gå på annen skole enn nærskolen. Du søker via digitalt søknadsskjema. Søknaden behandles av rektor på nærskolen.

Klikk her for å søke om skolebytte

I Lindesnes kommune gjelder følgende kriterier ved søknader:
 

ELEVER SOM SKAL BEGYNNE PÅ 1. ELLER 8. TRINN

En innvilgelse av en søknad skal i utgangspunktet ikke innebære økte kostnader for kommunen. Økte kostnader kan for eksempel knytte seg til klassesprekk. En vurdering av klassesprekk vil måtte ta utgangspunkt i pedagogiske og praktiske vurderinger. Det innebærer at det ikke trenger å være 30 elever for at en søknad kan avslås med henvisning til klassesprekk. Det vises til § 8.2 i Opplæringsloven om pedagogisk forsvarlige gruppe/klassestørrelser.

Så lenge innvilget søknad ikke er begrunnet i at skolebytte er nødvendig for å oppfylle retten til opplæring, skal ikke bortvalg av nærskolen utløse ekstra skysskostnader for kommunen. Kommunen vil da stille som vilkår at utløste ekstrakostnader til skyss må dekkes av foreldre.

Søknadsfrist: 1. april

ELEVER SOM SØKER OM SKOLEBYTTE UNDERVEIS I BARNESKOLEN ELLER UNGDOMSSKOLEN

 • Dersom skolebytte er nødvendig for å få oppfylt retten til opplæring, vil kommunen fatte vedtak om skolebytte. Skolebyttet vil da være nødvendig for å sikre rettigheter etter loven, eksempelvis få oppfylt sin rett til spesialundervisning eller trygt og godt skolemiljø. Kommunen vil i disse tilfellene måtte dekke eventuelle ekstrakostnader til skyss til ny skole.
 • Elever som flytter internt i kommunen, men ut av skolekretsen, vil kunne få innvilget søknad om å få fortsette på «gammel» skole. Så lenge innvilget søknad ikke er begrunnet i retten til opplæring, skal ikke bortvalg av nærskolen utløse ekstra skysskostnader for kommunen. Kommunen vil da stille som vilkår at utløste ekstrakostnader til skyss må dekkes av foreldre.
  Dersom det vurderes at det å fortsette på «gammel» skole er nødvendig for å få oppfylt retten til opplæring, vil kommunen ikke kunne stille vilkår til foreldre om egenbetaling av eventuelle ekstra utløste skysskostnader. Kommunen må da selv dekke disse eventuelle ekstrautgiftene.»

Klage på vedtak om skoleplassering

Foreldre kan klage på vedtak om skoleplassering dersom de mener at barnet har en annen nærskole enn den kommunen har plassert barnet på.

Skjema - klage på vedtak om skoleplassering

Samtykke til overføring av elevmappe

Skal ditt barn bytte skole, vil nåværende skole ha informasjon om ditt barn som kan være viktig å videreformidle til ny skole.

Elevmappene kan inneholde opplysninger omkring ulike kartlegginger, vurderinger fra PPT, helseopplysninger og disiplinære forhold. Mye av denne informasjonen vil være nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang ved annen skole ,og bidra til at eleven får et godt tilpasset opplæringstilbud.

Helseopplysninger og disiplinære forhold er omfattet av personopplysningsloven § 8, og krever at samtykke er innhentet fra foresatte før overføring av informasjon kan finne sted.

Dersom hjemmet har spørsmål vedrørende denne informasjonen, så er det bare å ta kontakt med den aktuelle skolen.

Klikk her for å fylle ut digitalt skjema for samtykke til overføring av elevmappe.