Jeg vil søke, hva gjør jeg da?

 1. Bestill en samtale på NAV. Si du vil ha informasjon om kvalifiseringsprogram.
 2. Veileder lager en kartlegging sammen med deg, og denne er utgangspunktet for en Aktivitetsplan.
  Aktivitetsplanen inneholder alle tiltakene og avtalene som skal gjennomføres.
 3. Din veileder på NAV gjør vedtak om kvalifiseringsprogram. Hovedregelen er et vedtak for inntil12 måneder.
 4. Du går gjennom økonomien sammen med veileder, og ser blant annet på rettigheter til bostøtte og andre stønadsordninger.
 5. Du går i gang med avtalt program.
 6. Stønaden utbetales etterskuddsvis (den 12. den påfølgende måneden) ut fra frammøtelister.
 7. Stønaden er ikke behovsprøvd.

Hva får du?

 • Du får en fast månedlig stønad (lønn) som ikke er sosialhjelp.
 • Du kan kombinere arbeidsrettede tiltak med behandling, kurser og veiledning.
 • Du får en unik mulighet til å komme ut i ordinært arbeid – i ditt eget tempo og ut fra dine evner.

Fakta om programmet

 • Programmet kan innvilges for et år, med mulighet for forlengelse. 
 • Programmet skal tilpasses deg og dine muligheter.
 • Du får rett til kvalifiseringsstønad, som utbetales den 12. i måneden. Stønaden tilsvarer 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden og er skattepliktig. Er du under 25 år, er hovedregelen at stønaden reduseres til 2/3 av dette.
 • Stønaden er ikke behovsprøvd.
 • Ved ulovlige fravær kan du trekkes i stønaden
 • Du er yrkesskadedekket mens du er i programmet.
 • Inntekten er pensjonsgivende.
 • Du kan ha rett til bostøtte.
 • Du har rett på individuell oppfølging for å nå målet om arbeid.

Eksempler

Tove

Tove er 52 år, og nylig separert. Ekteskapet har i mange år vært vondt for Tove, som har vært utsatt for fysisk og psykisk mishandling. Tove har forsøkt å døyve dette gjennom vanedannende medisiner, og periodevis med alkohol. Tove har sporadisk vært innom arbeidslivet, men har lav selvtillit i forhold til arbeid.

Hun tror ikke noen er interessert i å ha henne ansatt, og hun tror heller ikke hun kan makte en jobb. Hun føler seg hele tiden sliten. Hun har derfor tatt kontakt med sin lege, som har bedt NAV vurdere en uførepensjon. Hun har ingen inntekter, og ser på dette som en mulighet for fast inntekt.

Tove har flere samtaler med NAV. Hun ønsker helst å gjøre noe – bruke tiden til noe nyttig – men vet ikke hva det skulle være. Hun søker seg inn på kvalifiserings-programmet. Hun innvilges dette i et år, der følgende avtales:

 • Mål med programmet er å komme i arbeid.
 • Første 6 måneder skal Tove til ukentlige samtaler med psykiatrisk sykepleier, hun skal ha praksisplass tre dager i uken i gartneri og hun skal en dag i uken forsøke å være i fysisk aktivitet, samt få nødvendig hvile.
 • Tove skal ha tett oppfølging av leder ved gartneriet, hun får også en kollega som fadder.
 • Etter 6 måneder skal Tove, NAV, leder ved gartneriet og psykiatrisk sykepleier møtes. Det legges da planer for de neste månedene.

Tove oppdager at praksisen gir krefter, og hun ønsker å fortsette. Praksisen forlenges, og gartneriet som er fornøyd med Tove sier det kan bli snakk om en fast ansettelse.
Det kan etter hvert bli aktuelt med fagbrev eller annen kursing.


Kjell

Kjell er 30 år. Han har ikke klart å fullføre skolegang på en god måte, har ikke passet inn i skolesystemet. Han har vært i ulike jobber, men ikke lengre enn få måneder av gangen. Han har hele sitt voksne liv hatt sosialhjelp som hovedinntekt eller støtteinntekt. Kjell har venner, og de fleste er i samme situasjon som Kjell. Han røyker jevnt hasj, og bruker sporadisk andre stoffer. Han har 3 dommer bak seg, for vinnings-forbrytelser.

Kjell blir anbefalt kvalifiseringsprogrammet av sin lege, og har deretter flere samtaler på NAV om dette. Kjell ønsker å arbeide som sjåfør, men mangler både praksis og sertifikater. NAV innvilger kvalifiserings-program for 12 måneder. Følgende avtales:

 • Kjell sitt langsiktige mål er å komme i arbeid og forsørge seg selv.
 • De første 4 månedene skal Kjell vise at han klarer å være stabil i et arbeidsforhold, og han skal klare å være rusfri.
 • Det avtales praksisplass tre dager per uke i et transportfirma. Kjell skal der være hjelpemann på en lastebil.
 • Kjell skal en dag i uka gjennomføre hasjavvenningskurs på sykehuset. Han skal en dag i uka ha lese- og skrivetrening med lærer ved voksenopplæringen. Kjell klarer å gjennomføre dette disse 4 månedene.

Transportfirmaet er fornøyd med Kjell, og ønsker at han skal forsøke seg som sjåfør.

NAV innvilger dekning av sjåføropplæring. Kjell har vansker med lesing og skriving, og sjåføropplæringen tilpasses i forhold til dette. Ved gjennomført opplæring, skal Kjell arbeide ordinært som sjåfør. Bedriften har et HMS-system som sikrer jevnlige prøver i forhold til stoffmisbruk, noe Kjell godtar.
Det avtales at NAV betaler halv kvalifiseringsstønad og at arbeidsgiver betaler halv lønn de neste 6 månedene. Dersom dette går bra, vil arbeidsgiver tilby fast arbeid.
Kjell har fast oppfølging fra sykehuset og fastlege i forhold til stoffutfordringene.

NAV Lindesnes

NAV Lindesnes bistår deg som har behov for oppfølging for å komme ut i arbeid.
Fokuset er arbeid og aktivitet, tilpasset den enkeltes behov og muligheter. Kvalifiseringsprogrammet er en av flere muligheter som skal bidra til dette.