Mandal Parkering AS er heleid av Lindesnes kommune og håndhever parkeringsbestemmelsene i hele storkommunen.

Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Lindesnes kommune, med hjemmel i vegtrafikkloven.

Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Selskapet kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Lindesnes kommune.