Innovasjon Norge

Innovasjon Norges virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med en ny idé. Innovasjon Norge kan hjelpe deg med lån og/eller tilskudd hvis du har et lønnsomt prosjekt innen blant annet: 

 • tradisjonelt landbruk 
 • tilleggsnæringer i landbruket 
 • fornybar energi i landbruket 
 • bedriftsnettverk i landbruket 

Søknader skal sendes elektronisk fra Innovasjon Norges nettside, se lenke nedenfor. Her finner du også informasjon om de enkelte ordningene og regionale prioriteringer i Agder.  

Dokumenter som legges ved søknad om lån/tilskudd til tradisjonelt landbruk: 

 • skattemelding for begge ektefeller siste 2 år 
 • næringsoppgave, skjema landbruk siste 2 år 
 • teknisk plan/tegninger 
 • ​kostnadsoverslag inkludert tilbud fra leverandør 
 • driftsplan/lønnsomhetsvurdering – kontakt f.eks. TINE, NORTURA, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Lindesnes Næringshage 
 • godkjent byggemelding – kontakt byggesaksavdelingen i kommunen 
 • leieavtaler, 10-årige jordleieavtaler i grovfôrbaserte produksjoner (for 70% av arealet som kreves etter utbygging), 5-årige avtaler om melkekvote 
 • finansieringstilsagn fra bank hvis du ikke søker lån i Innovasjon Norge 
 • verdivurdering av eiendommen (takst) hvis du søker om lån hos Innovasjon Norge

Kontaktpersoner i kommunen 

Kommunalt kraftfond

Lindesnes kommunes kraftfond kan støtte mindre næringsutviklingsprosjekter i landbruket.  

Kontaktpersoner i kommunen

 Øyvind Jorstad

Lindesnesregionen næringshage

Næringshagen hjelper gründere i gang, og finner kapital og kompetanse til bedrifter. Se lenke nedenfor. 

Bjelland Næringsutvikling AS

Bjelland Næringsutvikling (BNU) er et selskap som har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende virksomheter i Bjelland.  

Etablerersenteret

Etablerersenteret (EVA) tilbyr gratis rådgivning og kurs for gründere. Se lenke nedenfor.  

Lokalmat

Se lenke til Mattilsynet nedenfor hvis du er interessert i regelverk, registrering og godkjenning knyttet til produksjon av lokalmat. Mattilsynet har også kompetansenav som hjelper lokalmatprodusenter å lykkes med videreutvikling og verdiskaping gjennom kurs, seminarer, nettverk, besøksordninger m.m. 

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 
Ønsker du å starte et Inn på tunet tilbud kan du kontakte landbruksavdelingen. Vi samarbeider med Inn på tunet koordinator hos Statsforvalteren. Du finner også informasjon på nettsiden til Inn på tunet Norge og Inn på tunet Sørlandet, se lenke nedenfor.