Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner og strategier

Kunnskapsoversikt 2024-2027

Kunnskapsoversikten etter folkehelseloven § 5 lages hvert fjerde år, og er et verktøy i kommunens overordnede planlegging og folkehelsearbeid. 

En gutt og en jente som sitter med ryggen til på kaien. Gutten peker over elva, mot Buen kulturhus

Plan for lærlingeordningen

Planen for lærlingeordningen i Lindesnes kommune ble vedtatt av kommunestyret 1. desember 2022. 

Planen har sitt utspring i andre kommunale styringsdokument, som kommuneplan og arbeidsgiverstrategi. En av strategiene under satsingsområde deltakelse og samfunnsengasjement er: Alle som kan, deltar i yrkeslivet, og vi har økt andelen som er i lønnet arbeid. En strategi for å nå dette målet er: Vi øker antall læreplasser innen utdanninger hvor det er behov for arbeidskraft. Innenforskap er et prioritert område for kommunen, og et lærlingeløp kan være starten på et lønnet arbeid for ungdom.

""

Kulturmiljøplan for Lindesnes kommune

En kulturmiljøplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortiden og peker på kulturminner det er viktig å ta vare på. Kulturmiljøplanen ender opp med en handlingsplan som gir signaler om hva man vil satse videre på når det gjelder forvaltningen av kulturverdiene i kommunen.

Kulturmiljøplanen for Lindesnes kommune ble vedtatt 27. april 2023 av Lindesnes kommunestyre. 

Kulturmiljøplan - forside til heftet

Temaplan mestring 2023-2030

Temaplan mestring beskriver kommunens mål og hvilke tiltak vi skal gjøre for å skape en kommune hvor barn, unge, voksne og eldre kan mestre livene sine.

En viktig del av planen er å vri kommunens innsats fra reparasjon og store, inngripende tiltak til forebyggende tiltak og mer egenmestring. Planen skal vise hva den enkelte kan ta ansvar for, og hva samfunnet og kommunen som organisasjon kan bidra med. Vi er helt avhengige av å spille på lag med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet og deres bidrag for å få en god samfunnsutvikling.

Temaplan mestring høringsutkast bilde

Plan for legetjenester

Formålet med plan for legetjenester 2022-2024 er å sikre tilstrekkelig legedekning i Lindesnes kommune. 

Bilde av en lege

Veteranplan - I tjeneste for Norge, med bosted Lindesnes

Lindesnes kommunes veteranplan I tjeneste for Norge; definerer spesifikke fokusområder for kommunen: anerkjenning og oppfølging av veteranene, samt ivaretakelse av veteranen og de pårørende. Disse områder skal forskjellige etater i kommunen arbeide med, og kommunens veterankontakt skal være et kontaktpunkt for både ansatte, pårørende og veteranene.

Bilde av en soldat i militæret.

Strategisk næringsplan

Hovedformålet med planen er å legge til rette for at Lindesnes kommune er i vekst, og et foretrukket sted å videreutvikle og etablere bærekraftige bedrifter og næringer. 

Strategisk næringsplan - forside

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp er kommunens verktøy for overordnet styring av vannforsyning og avløpshåndtering, og et viktig grunnlag for budsjettering og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Målet er å skaffe befolkning, næringsliv og turister i Lindesnes nok, godt og sikkert drikkevann, samt forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås.

Mandalselva, Adolpf Tidemandsbro

Anskaffelsesstrategi 2021-2024

Anskaffelsesstrategien skal støtte kommunens intensjoner, overordnede mål og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

Lindesnes kommunes anskaffelser skal bidra til bærekraftig verdiskapning for kommunen og brukerne, og skape tillit til Lindesnes kommune som innkjøper.

Anskaffelsene skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser, innovative løsninger og gjennomføres med vekt på kommunens samfunnsansvar.

Penger

Arbeidsgiverstrategi for Lindesnes kommune

Arbeidsgiverstrategien er et av våre sentrale styringsdokumenter. 

Arbeidsgiverstrategien beskriver hvordan kommunen vil oppleves som arbeidsgiver, hvordan vi skal fungere som organisasjon og hvilke forventninger det er til oss som offentlige tjenestepersoner. Dette gjelder arbeidet med tjenesteytelser, vårt bidrag til utvikling av lokalsamfunnet og hvordan vi søker å nå de målene kommuneplanen har trukket opp. 

Forsiden til Arbeidsgiverstrategien

Digitaliseringsstrategi 2021-2024

Digital strategi 2021-24 beskriver hva kommunene i DDV-samarbeidet ønsker å oppnå med digitalisering i perioden og hvordan. Strategien gir en langsiktig visjon for digitalisering og definerer ambisjon for 2024.

Strategien er basert på den nasjonale digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor og andre nasjonale føringer. Samtidig ønskes en egen, felles digital strategi for DDV-samarbeidet for å gi retningslinjer og støtte til både kommunene og DDV i prioritering av digitaliseringstiltak. 

Forsiden til digitaliseringsstrategien 2021-2024

Handlingsplan Leve hele livet 2021-2024

Handlingsplan for Leve hele livet 2021-2024 beskriver hvordan den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet skal gjennomføres i Lindesnes.

Handlingsplan for Leve hele livet 2021-2024

Integreringsplan

Lindesnes har en politisk vedtatt integreringsplan for årene 2020-2023. Integreringsplanens overordnede mål er å sørge for en struktur som sikrer en helhetstenkning for arbeidet med integrering i kommunen.

Integreringsplan bilde

Handlingsprogram for fylkesvei 2021-2024

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene og inviterer nå kommunene i Agder til å komme med innspill til «Handlingsprogram for fylkesvei 2021-24».