Drenering av jordbruksjord

God drenering er en forutsetning for god jord- og plantekultur. 
Drenering gir:

 • økt porevolum med mye luft
 • god gjennomlufting
 • bedre for meitemark og andre jordorganismer
 • tørrere og fastere jord som er kjøre-sterk
 • varmere og tidligere vekststart og tidligere våronn
 • dypere og mer omfattende rot-utvikling
 • bedre utnytting av næringsstoffene
 • bedre fortørking i slåtten
 • større avlinger og med bedre kvalitet
 • bedre overvintring

Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass (N2O) og metan (CH4) enn vannmettet jord. Som klimagass er lystgass ca. 300 ganger sterkere enn karbondioksid (CO2).  Metan er ca. 25 ganger sterkere enn karbondioksid.

Dreneringstiltak

Dreneringstiltak kan være:

 • Grave åpne og lukkede grøfter. Dette er metoden som dominerer.
 • Profilere, dvs. å dele feltet opp i teiger med svak møneprofil i overflaten for å sikre god avrenning.
 • Omgrave - dette gjelder organisk jord der mineraljord nede i jordprofilet blandes inn i matjordlaget for å bedre dreneringen.

Kan du få tilskudd?

 • Husk å sende inn søknad før arbeidet i felt starter.
 • Det er elektronisk søknad som gjelder, og du finner link til Landbruksdirektoratet sine hjemmesider under artikkelen.
 • Ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret så kan vi hjelpe deg fra start til mål.